קֶשר בין שתי סביבות קרובות: השפעת בית הספר והבית על תִפקוּד תלמידים בחטיבות הביניים בישראל

קֶשר בין שתי סביבות קרובות: השפעת בית הספר והבית על תִפקוּד תלמידים בחטיבות הביניים בישראל

Links between two close contexts, home and school, and their effect on adolescents' school functioning in Israel

תקציר

במחקרים קודמים נמצא קשר בין תִפקוּד מתבגרים לבין מעורבות הוריהם בחינוך. המחקר המתואר במאמר זה בחן את הקֶשר בין תפיסת התלמידים את אקלים הכיתה לבין תפקודם בבית הספר דרך שלושה ממדים של מעורבות הורים: מעורבות ממוקדת בית, מעורבות ממוקדת בית ספר ויידוע הורִי. כמו כן הוא בדק את הדומה והשונה בין דפוסי המעורבות של הורים לבנים הלומדים בחטיבות הביניים בישראל לבין אלה של הורים לבנות. במחקר השתתפו 517 תלמידי כיתות ח' (272 בנים ו-245ב נות) משש חטיבות ביניים בארבעה יישובים בארץ. נתוני המחקר נאספו באמצעות מילוי שאלוני דיווח עצמי.

בניתוח משוואות מבניות (SEM) נמצאו קשרים בין תפיסת המתבגרים את אקלים הכיתה לבין תפקודם בבית הספר דרך מעורבות הורים. הניתוח הצביע על קשרים חיוביים עבור הבנים והבנות בין מעורבות הורים ממוקדת בית לבין הערכה עצמית כללית ועל קשר (חיובי עבור בנות ושלילי עבור בנים) בין יידוע הורי לבין הערכה עצמית. אצל הבנים נמצאו גם קשרים חיוביים בין מעורבות הורים ממוקדת בית ספר לבין הערכה עצמית כללית והערכה עצמית בית-ספרית.

Abstract

Earlier studies indicated links between parents' educational involvement and students' self-evaluation and academic achievements. Therefore, researchers and educators seek to better understand the motivations of parents' educational involvement. In the present study students' perceptions of classroom climate were examined as a predictor of parents' educational involvement. Data was collected from 517 (245 girls and 272 boys) Israeli eighth-graders (second year 'of junior high school). The students reported on classroom climate, parents educational involvement, and self-evaluation. Schools reported on academic achievement (grades). Analyses using Structural Equation Modeling (SEM) .showed a satisfactory fit of the empirical model to the theoretical model Model analysis for boys and girls separately indicated positive relations for ,boys and girls between home-based parental involvement and global self-worth and links between parental knowledge and self-evaluation (positive for girls and negative for boys). Furthermore, for boys only there were positive relations between school-based parental involvement and global self-worth and academic .self-evaluation

הורדת קובץ המאמר
תפריט