אזרחים קטנים למופת: דמותו של ״הילד הראוי" בגן החובה בראי האזרחות הטובה

אזרחים קטנים למופת: דמותו של ״הילד הראוי" בגן החובה בראי האזרחות הטובה

Good Little Citizens:
The ״Ideal Child ״ as a Reflection of Good Citizenship
in Kindergarten

פורסם באתר: 23-06-2021
המאמר המלא
תקציר

בבסיסו של מאמר זה מחקר על דמות ״הילד הראוי״ בעיני הצוות החינוכי בגן הילדים וניתוח היבטים של אזרחות ושל "אזרחות טובה" בכלל ובקרב ילדי גן חובה בפרט. מדובר בחקר מקרה בשלושה גני חובה ממלכתיים-יהודיים בעיר חיפה. מניסוחי המטרות של משרד החינוך שנועדו לחינוך לאזרחות טובה משתקפת דמותו של ״הילד הראוי״ בגיל הרך. ניסוחים אלה נבחנו באמצעות ניתוח תוכן של מסמכים רשמיים של המשרד שנועדו לשלָב הקדם-יסודי; הדרך שבה הגננות תופסות את המטרות נבחנה באמצעות ראיונות מובנים למחצה שנערכו עם הגננת ועם הסייעת בכל גן; והפרקטיקות של הגננות נבחנו באמצעות סדרת תצפיות שנערכה בכל אחד מן הגנים בשנת לימודים אחת, שהתמקדו בקשרי הגומלין בין ילדי הגן לבין הגננת כמנהלת הגן. מן הממצאים עלה שפרקטיקות הגננות מתוות ומקדמות היבטים שונים של אזרחות גם ללא תוכנית לימודים סדורה ומפורשת. כך יש בידן לעצב את טיבו של ״הילד הראוי" כאזרח פעיל ויוזם כבר בגן החובה, עוד בטרם נחשף להמשגה תאורטית בנושא חינוך לאזרחות.

Abstract

This article examines aspects of good citizenship as reflected at the pre-primary stage in kindergarten. Based on a qualitative research approach, we focused on an instrumental case study of three public kindergartens, and examined aspects of the mutual relationship between the children and the kindergarten teachers. The ״ideal child ״ was examined by analyzing official Ministry of Education curriculum-related documents. The actions of the kindergarten teachers were examined in a series of observations in each kindergarten. In addition, semi-structured interviews were conducted with the kindergarten teachers and teacher assistants. The results of the research highlight the role of kindergarten teachers who promote various aspects of citizenship. They shape the ״ideal child ״ as an active initiator already at kindergarten stage, not as a future citizen. Children can act as ״good citizens״ who display personal responsibility, participation, and an orientation to justice.

הורדת קובץ המאמר
תפריט