"אני מאמין" חינוכי-מקצועי של פרחי הוראה ומורים לחינוך גופני

"אני מאמין" חינוכי-מקצועי של פרחי הוראה ומורים לחינוך גופני

"אני מאמין" חינוכי-מקצועי של פרחי הוראה
ומורים לחינוך גופני

תקציר

"אני מאמין" חינוכי-מקצועי של מורים מבטא את התפיסות, את העמדות ואת הערכים שלהם. הוא שמכוון אותם בבחירת תכנים ודרכי הוראה ובבחירת התוצרים שהם שואפים אליהם, ומשפיע על האקלים הלימודי והחברתי בכיתה (נאבל ושובל, 2001 ). המקור העיקרי לפיתוח "אנימאמין" הוא תכנית הכשרת מורים, אשר בונה במכוון שיעורים ונושאים שבעזרתם הסטודנטים מגבשים תפיסת מקצוע ברורה. למחקר זה ארבע מטרות: ( 1) לבדוק מהו ה"אני מאמין" של פרחי הוראה; ( 2) לברר מה, לדעתם, משפיע על ה"אני מאמין" ובאיזו מידה; ( 3) להשוות את תפיסת פרחי ההוראה לזו של מוריםמנוסים; ( 4) לבסס את המהימנות ואת התוקף של שאלון העוסק בבירור "אני מאמין" מקצועי- חינוכי של סטודנט בתקופת הכשרתו ושל מורה לאחר שנים של עבודה. אוכלוסיית המחקר כללה 406 פרחי הוראה ממכללה לחינוך גופני ו 116- מורים לחינוך גופני. נאספו ממצאים כמותיים באמצעות שאלון העוסק בבירור "אני מאמין חינוכי-מקצועי" בחינוךהגופני. עורכות המחקר בנו את השאלון, הוא עבר הליכי תיקוף מתאימים, ונמצא מהימן ותקף. ממצאי המחקר מלמדים, כי מתרחש שינוי ב"אני מאמין" של פרח ההוראה לאורך שנות ההכשרהבכל התחומים אך לא בהתייחס לכל המטרות. קיים הבדל בין פרחי הוראה בשנות ההכשרההשונות ובינם לבין קבוצת המורים בכל התחומים חוץ מבתחום הרגשי. תפיסת החשיבות שלמטרות הוראת החינוך הגופני בתחום החברתי ובתחום הרגשי גברה בעקבות ההתנסות בהוראה, ואילו תפיסת החשיבות של המטרות בתחום הקוגניטיבי ובתחום המוטורי גברה עקב הלימודיםבמכללה. ניתן ללמוד מכך, כי למכללה יש השפעה על עיצוב תפיסתו של פרח ההוראה, ועדיין יש לעשות על מנת לחזק את תפיסת החשיבות של המטרות בתחומים השונים. השאלון שפיתחו עורכות המחקר יכול לשמש את פרחי ההוראה כדי לברר מהו ה"אני מאמין" החינוכי-מקצועי שלהם וכדי לעקוב אחר התפתחותם האישית מתחילת תהליך ההכשרה ועדסיומו, וכן יכול לסייע למכללה לבדוק את תרומתה להתפתחות המקצועית של תלמידיה ולהדגיש היבטים חשובים בתכנית הלימודים ובגישה החינוכית.

Abstract

"אני מאמין" חינוכי-מקצועי של מורים מבטא את התפיסות, את העמדות ואת הערכים שלהם. הוא שמכוון אותם בבחירת תכנים ודרכי הוראה ובבחירת התוצרים שהם שואפים אליהם, ומשפיע על האקלים הלימודי והחברתי בכיתה (נאבל ושובל, 2001 ). המקור העיקרי לפיתוח "אנימאמין" הוא תכנית הכשרת מורים, אשר בונה במכוון שיעורים ונושאים שבעזרתם הסטודנטים מגבשים תפיסת מקצוע ברורה. למחקר זה ארבע מטרות: ( 1) לבדוק מהו ה"אני מאמין" של פרחי הוראה; ( 2) לברר מה, לדעתם, משפיע על ה"אני מאמין" ובאיזו מידה; ( 3) להשוות את תפיסת פרחי ההוראה לזו של מוריםמנוסים; ( 4) לבסס את המהימנות ואת התוקף של שאלון העוסק בבירור "אני מאמין" מקצועי- חינוכי של סטודנט בתקופת הכשרתו ושל מורה לאחר שנים של עבודה. אוכלוסיית המחקר כללה 406 פרחי הוראה ממכללה לחינוך גופני ו 116- מורים לחינוך גופני. נאספו ממצאים כמותיים באמצעות שאלון העוסק בבירור "אני מאמין חינוכי-מקצועי" בחינוךהגופני. עורכות המחקר בנו את השאלון, הוא עבר הליכי תיקוף מתאימים, ונמצא מהימן ותקף. ממצאי המחקר מלמדים, כי מתרחש שינוי ב"אני מאמין" של פרח ההוראה לאורך שנות ההכשרהבכל התחומים אך לא בהתייחס לכל המטרות. קיים הבדל בין פרחי הוראה בשנות ההכשרההשונות ובינם לבין קבוצת המורים בכל התחומים חוץ מבתחום הרגשי. תפיסת החשיבות שלמטרות הוראת החינוך הגופני בתחום החברתי ובתחום הרגשי גברה בעקבות ההתנסות בהוראה, ואילו תפיסת החשיבות של המטרות בתחום הקוגניטיבי ובתחום המוטורי גברה עקב הלימודיםבמכללה. ניתן ללמוד מכך, כי למכללה יש השפעה על עיצוב תפיסתו של פרח ההוראה, ועדיין יש לעשות על מנת לחזק את תפיסת החשיבות של המטרות בתחומים השונים. השאלון שפיתחו עורכות המחקר יכול לשמש את פרחי ההוראה כדי לברר מהו ה"אני מאמין" החינוכי-מקצועי שלהם וכדי לעקוב אחר התפתחותם האישית מתחילת תהליך ההכשרה ועדסיומו, וכן יכול לסייע למכללה לבדוק את תרומתה להתפתחות המקצועית של תלמידיה ולהדגיש היבטים חשובים בתכנית הלימודים ובגישה החינוכית.

הורדת קובץ המאמר
תפריט