אפשר גם אחרת: הכשרה להוראה על פי מודל שותפות-עמיתות בדגם ה-PDS

אפשר גם אחרת: הכשרה להוראה על פי מודל שותפות-עמיתות בדגם ה-PDS

.

תקציר

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על נשירה גדולה ממקצוע ההוראה בכל מגזרי החינוך בישראל )מעגן, 2013 (. הממצאים מראים שכ 24%- מהמורים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי נושרים בסיום השנה הראשונה להוראה. במסגרות החינוך הערבי המצב טוב מעט יותר: פחות מ 20%- נושרים שנה לאחר שהחלו ללמד. הנתונים מדאיגים ביותר כיוון שבעשור האחרון מגמת הנשירה נמצאת בעלייה )המחקר בדק נתונים בין השנים 2012-2002 (. נתונים דומים מדווחים גם בארצות אחרות )& Benham Tye & O'brien, 2002; Fantilli .)McDougall, 2009; Ingersoll, 2003

Abstract

.

הורדת קובץ המאמר
תפריט