בחינת התפתחותה של מובילת תהליך חינוכי: מעגלי מחקר ועשייה

בחינת התפתחותה של מובילת תהליך חינוכי: מעגלי מחקר ועשייה

Action Research as a Strategy for Leading an Educational Process

תקציר

מחקר פעולה הוא מחקר המשלב בין מחקר לעשייה. עורכים אותו אנשי מעשה כדי לבחון באמצעותו את עבודתם ולשפרה, והוא כולל תהליך התערבות מבוקר. מאמר זה מתאר מחקר פעולה ששימש כלי פדגוגי לניתוח ולהבנה של תהליך חינוכי – שותפות אקדמיה-שדה – ומטרתו הייתה לבחון את תרומתו של מחקר פעולה, שכלל מעגלי רפלקציה ועשייה, הן לשותפות אקדמיה-שדה הן להתפתחותי המקצועית בהיותי מובילת התהליך החינוכי. המחקר נערך בפרדיגמה איכותנית, הוא מתואר מנקודת מבט רפלקטיבית ומתבסס על ניתוח תוכן של יומן רפלקטיבי, על תמלילי שיחות עם המשתתפות, על תצפיות ועל ריאיון. בחינת המציאות הסובייקטיבית-התנסותית-חווייתית שלי כמובילת השינוי – מתוך ניתוח הפעילות כפי שעלתה מתיעוד של היבטים סמויים (לבטים, תחושות, שיקול דעת ולקחים) וגלויים (תגובות המשתתפות, ביצוע ויישום של החלטות ותוצרי השותפות) – איתרה שני מעגלי פעולה: בשנה הראשונה לשותפות התנהלתי על פי דגם מנהיגות מסורתי מכוּּּּון מטרה הרואה בבעיה מכשול, ואילו בשנה השנייה נבעה התפתחותי המקצועית מתאוריה המעוגנת בסיפור המחקר והדגישה את החשיבות שיש לנרטיב אוטוביוגרפי בבניית זהותי המקצועית כמובילת תהליך חינוכי וכחוקרת. התפתחות השותפות התבססה על למידה קונסטרוקטיביסטית ועל היבטים קוגניטיביים ואפקטיביים – מאפייני מנהיגות שיתופית שהשפיעו עליי (החוקרת), על המשתתפות ועל קידום נושא המדעים בבית הספר.

Abstract

The article describes an action research that served as a pedagogical tool for the analysis and understanding of an educational process – an academy-field partnership – with the dual purpose of examining the contribution of action research to partnership, and to my professional development as an educational leader. A qualitative paradigm was used, describing a reflective perspective based on content analysis of a reflective dairy, transcripts of conversations with participants, observations, and an interview. Examination of my subjective-experiential reality as an educational leader was based on implicit aspects (doubts, feelings, discretion, and insights), and explicit aspects (the participants’ reactions, and implementation of decisions). In the first year of the partnership, I was guided by a traditional, goal-oriented leadership model, seeing problems as obstacles. My development as a leader stemmed from a grounded theory anchored in action research, and emphasized the importance of an autobiographical narrative in building my professional identity as a leader and researcher. The development, which affected participants and the system alike, was based on constructivist learning, and on cognitive and affective aspects, which characterize cooperative leadership.

הורדת קובץ המאמר
תפריט