בחירה במקצוע ההוראה: טיפוסים של מקבלי החלטות והקשר שלהם לעמדות כלפי הוראה

בחירה במקצוע ההוראה: טיפוסים של מקבלי החלטות והקשר שלהם לעמדות כלפי הוראה

בחירה במקצוע ההוראה:
טיפוסים של מקבלי החלטות והקשר שלהם
לעמדות כלפי הוראה

תקציר

המחקר הנוכחי מתמקד בדפוסי הבחירה במקצוע ההוראה בקרב סטודנטיות הלומדות במכללה להוראה בשנת לימודיהן הראשונה. מטרת המחקר הייתה לאפיין טיפוסים של מקבלי החלטות בתהליך הבחירה במקצוע ההוראה על פי ממדים אלה: השיקולים בבחירה, סוכני ההשפעה, עיתוי הבחירה והתלבטות לגבי הבחירה. במדגם השתתפו 225 סטודנטיות בשנה א ללימודי ההוראה. הנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה, שפותח במיוחד לצורך המחקר. הממצאים מראים שעיתוי הבחירה מתפרס על פני טווח רחב של גילאים, ושני שלישים מהמשתתפות דיווחו ששקלו חלופות. האֵם של הסטודנטית נמצאה כסוכנת הסוציאליזציה בעלת ההשפעה החזקה ביותר על הבחירה. השיקולים לבחירה מיוחסים לגורמים אינטרינזיים, אקסטרינזיים ואלטרואיסטיים. איתרנו במחקר ארבעה טיפוסים של מקבלי החלטה, המוגדרים בהתאם לעיתוי ההחלטה (לפני השירות בצבא או לאחריו) ולשקילת חלופות להוראה. הטיפוס של "משוכנעות מוקדם" מייחס את הבחירה למימוש עצמי ומגלה רמה גבוהה יותר של מחויבות מקצועית בהשוואה לטיפוס של "מתלבטות מאוחר". ההשלכות של הטיפוסים השונים להכשרה להוראה ולמחקר עתידי נדונות במאמר.

Abstract

המחקר הנוכחי מתמקד בדפוסי הבחירה במקצוע ההוראה בקרב סטודנטיות הלומדות במכללה להוראה בשנת לימודיהן הראשונה. מטרת המחקר הייתה לאפיין טיפוסים של מקבלי החלטות בתהליך הבחירה במקצוע ההוראה על פי ממדים אלה: השיקולים בבחירה, סוכני ההשפעה, עיתוי הבחירה והתלבטות לגבי הבחירה. במדגם השתתפו 225 סטודנטיות בשנה א ללימודי ההוראה. הנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה, שפותח במיוחד לצורך המחקר. הממצאים מראים שעיתוי הבחירה מתפרס על פני טווח רחב של גילאים, ושני שלישים מהמשתתפות דיווחו ששקלו חלופות. האֵם של הסטודנטית נמצאה כסוכנת הסוציאליזציה בעלת ההשפעה החזקה ביותר על הבחירה. השיקולים לבחירה מיוחסים לגורמים אינטרינזיים, אקסטרינזיים ואלטרואיסטיים. איתרנו במחקר ארבעה טיפוסים של מקבלי החלטה, המוגדרים בהתאם לעיתוי ההחלטה (לפני השירות בצבא או לאחריו) ולשקילת חלופות להוראה. הטיפוס של "משוכנעות מוקדם" מייחס את הבחירה למימוש עצמי ומגלה רמה גבוהה יותר של מחויבות מקצועית בהשוואה לטיפוס של "מתלבטות מאוחר". ההשלכות של הטיפוסים השונים להכשרה להוראה ולמחקר עתידי נדונות במאמר.

הורדת קובץ המאמר
תפריט