ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך: נקודת המבט הבית-ספרית

ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך: נקודת המבט הבית-ספרית

Teacher supply and demand: The school perspective

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה בדק את סוגיית המחסור במורים בישראל מנקודת מבטם של בתי הספר ומחוזות משרד החינוך. נבחנו בו הסיבות להיווצרות מחסור במורים, כפי שרואים זאת מנהלים ומפקחים, כמו גם הדרכים אשר מנהלי בתי ספר נוקטים כדי להתמודד עם מחסור זה. במחקר נבחנו גם התנודות בביקוש ובהיצע של מורים לאורך זמן. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שמילאו 72 מנהלי בתי ספר ו 73- מפקחים המייצגים את המחוזות השונים של משרד החינוך. מקור מידע נוסף היה מודעות "דרושים" ו"מחפשי עבודה" של מורים, אשר התפרסמו באתר האינטרנט של הסתדרות המורים. ממצאי המחקר מלמדים כי הגורמים העיקריים המשפיעים על הצורך במורים הם הגידול הדמוגרפי במספר התלמידים ועזיבות זמניות של מורים המתרחשות במהלך כל חודשי השנה. במהלך שנת הלימודים הביקוש בדרך כלל עולה על ההיצע, אולם ערב פתיחת שנת הלימודים הביקוש וההיצע מתאזנים. איזון זה מושג באמצעות אסטרטגיות שהמנהלים נוקטים, אשר פוגעות באיכות ההוראה ובהתנהלות התקינה של בית הספר. ממצאי המחקר מסיטים אפוא את מוקד ההתעניינות משאלת המחסור הכמותי במורים לשאלת המחסור במורים איכותיים.

Abstract

This study seeks to investigate the teacher shortage from the school perspective. It was guided by the assumption that activities occurring on the micro level, namely, strategies implemented by school principals in order to cope with the shortage, mask the situation. Following this assumption, the study aimed to disclose these strategies and their impact on teaching and learning in schools. The research methodology included surveys of school principals and regional inspectors as well as an examination of job advertisements appearing on Teachers' Union internet sites over a period of two years. Findings reveal an ongoing search for teachers throughout the school year and a balance between supply and demand toward the beginning of the school year. The most common strategies employed by principals to cope with the demand are increasing the teaching loads of existing teachers, hiring under-qualified and uncertified teachers, and employing substitute teachers for extended periods. These findings redirect the problem of a quantitative teacher shortage toward the problem of a shortage that relates to the quality of the teaching force.

הורדת קובץ המאמר
תפריט