גברים ונשים בלימודי הוראה ומחשבים: מניעים ותפיסות מגדריות ומשפחתיות

גברים ונשים בלימודי הוראה ומחשבים: מניעים ותפיסות מגדריות ומשפחתיות

Men and women in education andcomputer studies: Motives and familyand gender perceptions

תקציר

מאמר זה מציג מחקר המשווה בין גברים לנשים אשר בחרו בלימודי הוראה ומחשבים. ההשוואה נערכה בשלושה היבטים: המניעים לבחירה; תפיסות על אודות משפחה וקריירה; אוריינטציה מגדרית. כלי המחקר היה שאלון סגור. במחקר השתתפו 221 גברים ונשים. נמצא שהמניע העיקרי ללמוד הוראה )בקרב גברים ונשים( היה תחושת הצורך ב'תרומה לפרט ולחברה'. תלמידי הוראה מחזיקים בתפיסות חדשניות על אודות משפחה וקריירה, ובקרב הגברים שכיחה אוריינטציה אנדרוגנית המשלבת בין נשיות לגבריות. לעומת זאת, המניע העיקרי ללמוד מחשבים )בקרב גברים ונשים( היה 'סטטוס ורווחה כלכלית'. תלמידי מחשבים מחזיקים בתפיסות שמרניות על אודות משפחה וקריירה, והגברים הם בעלי אוריינטציה גברית. בקרב שתי קבוצות הנשים שכיחה אוריינטציה מגדרית נשית. המחקר העלה שהבחירה במסלול לימודים אקדמי לצורך הכשרה מקצועית אינה רק תלוית מגדר, אלא מושפעת גם מהתפיסות על אודות משפחה וקריירה ומהאוריינטציה המגדרית.

Abstract

This study compares the motives of men and women studying education with those studying computers as regards to career choice, family and career perceptions and gender orientation. The research tool was a questionnaire with a sample population of 221 participants. The findings indicate those majoring in education (men and women) to be motivated mostly by the need to 'contribute to the individual and to society' and to frequently possess modern perceptions of family and career. In addition, the findings reveal that the most prevalent orientation in the male group was "androgyny" – a combination of both male and female characteristics. Conversely, the computer majors (men and women) were more motivated by 'status and financial gain' and perceived relationships in a more conservative manner. The findings show that the males usually manifested a masculine orientation. The most prevalent gender orientation in the two female groups was the feminine orientation.

הורדת קובץ המאמר
תפריט