דברים שרואים מכאן לא רואים משם: אחריותם ומעורבותם של מנהלים וחונכים בהתמחות בהוראה

דברים שרואים מכאן לא רואים משם: אחריותם ומעורבותם של מנהלים וחונכים בהתמחות בהוראה

The responsibility and involvement of principals and mentors in the novice teacher's induction process

תקציר

מנהלים ומורים חונכים ממלאים תפקיד מרכזי בהצלחתם של מורים מתחילים להשתלב בבית הספר. לפי חוזר מנכ"ל בנושא ההתמחות בהוראה )חוזר מנכ"ל תש"ע/ 1)ב((, המנהל אחראי אדמיניסטרטיבית ופדגוגית לתהליך ההשתלבות של המורה המתחיל בבית ספרו; בהתאם לכך עליו להיות מעורב בתהליך ההתמחות באופן פעיל, לתמוך במורה המתמחה ולהעריך את תפקודו. באותו החוזר מצוין כי על המורה החונך להוות דמות פדגוגית מרכזית עבור המורה המתחיל, לתמוך בו ולהעריך את תפקודו )מקצועית ואישית(. מטרת המאמר היא להתחקות אחר תפיסת אחריותם ומעורבותם של מנהלים ושל חונכים בהתמחות בהוראה. הנתונים נאספו באמצעות שני שאלוני מחקר נפרדים לדיווח עצמי )מקוונים, אנונימיים ובתפוצה ארצית(, אשר בדקו את עמדותיהם של מנהלים וחונכים בנושאי החונכות וההתמחות. המשיבים היו 222 מנהלים שבבתי ספרם התקיימה התמחות בהוראה בשלוש השנים שקדמו למילוי השאלון, כמו גם 765 מורים שעסקו בחונכוּת בשנה אשר קדמה למילוי השאלון. ממצאי המחקר מצביעים על שונוּת בתפיסות המנהלים והחונכים בכמה תחומים: אחריותם ומעורבותם בהתמחות בהוראה; בחירת החונך; נושאי ההכשרה המרכזיים אשר צריכים להיכלל בקורסי החונכים; משימותיהם בתהליך ההתמחות בהוראה; והשפעתם על הצלחת ההתמחות. המחקר מהווה דוגמה לבדיקת גבולות אחריותם של המנהל והחונך בהתמחות בהוראה. מומלץ לבחון שוב ולקבוע את תפקידם של מנהלים וחונכים בהתמחות בהוראה, כמו גם להגביר את מודעותם של המנהלים לחשיבות אחריותם ומעורבותם בהתמחות.

Abstract

Both the school principal and the mentor fulfill a key role in the successful integration of novice teachers into the school system. According to the Education Director-General's Circular from September 2009, the principal is responsible for the administrative and pedagogic acclimatization of the novice teacher at school. Accordingly, the principal is expected to be involved personally in the novice teacher's induction insofar as both teaching and evaluation are concerned. The Circular also states that the mentor guides the novice's everyday individual-practical work, offers professional-pedagogical, affective, and psychological support, and serves as the novice's point of contact at school. The aim of the present article is to examine the perceptions of the principal and mentor relating to teacher induction process. Data were collected from two separate self-report questionnaires, assessing the attitudes of principals and mentors toward areas relating to the induction process. Subjects included 222 principals who absorbed novice teachers into their schools and led the induction process in the past three years, and 765 teachers who served as mentors in the year preceding the study. Findings indicate variance between the principals' and mentors' perceptions in several areas: perceived responsibilities and involvement in the induction process; mentors' selection, and training needs; the responsibility for the actual induction tasks; and the principals' and mentors' impact on the success of the induction. This study is an example of research that measures the boundaries of responsibility of the principal and the mentor in the induction process. It is recommended that future studies determine which activities ought to be the exclusive responsibility of the principal and which ought to be assigned to the mentor. It is recommended that the principals' awareness of the importance of their involvement and responsibility in the induction of novice teachers be enhanced.

הורדת קובץ המאמר
תפריט