דבר העורכת-אורחת

דבר העורכת-אורחת

Guest Editorial Note

תקציר

לאחרונה הולכת וגוברת פעילותן של קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים במכללות שונות להכשרת מורים בישראל, ומתחזקת ההכרה בתרומתן לפיתוח המקצועי של סגליהן. גיליון זה מיועד לחשוף את פעילותן המרובה של קהילות למידה מקצועיות במכללות שונות ובמכון מופ"ת. את המאמרים המופיעים בגיליון כתבו חברי סגל במכללות להכשרת מורים שהשתתפו בקהילות למידה מקצועיות והיו מעורבים במחקר אחר פעילותן. שני המאמרים הראשונים מהווים תשתית מושגית ותיאורטית לשאר המאמרים המתארים את פעילותן של קהילות למידה קיימות של מורי מורים. המאמר הפותח של פרופ' רות זוזובסקי, "קהילות למידה מקצועיות של מורים ומורי מורים: הגדרות, יעדים, מאפיינים, דגמים וסוגי פעילות" מציע תשתית מושגית למונח "קהילות למידה מקצועיות" של מורים בכלל ושל מורי מורים בפרט. המאמר קושר את פעילותן של קהילות הלמידה המקצועיות לנושא הפיתוח המקצועי של המורים ולמגמות אפיסטמולוגיות הקשורות בידע אנשי המעשה. במאמר מובאות הגדרות שונות שניתנו לקהילות למידה מקצועיות, מוצגים יעדים שהקהילות ממלאות, ומתוארים מאפיינים ודגמים ארגוניים וסוגי פעילות המתקיימים בקהילות. המאמר מסתיים בקישור הנאמר על קהילות למידה של מורים לתיאור ומחקר של קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים, שהוא נושא הגיליון. מחברי המאמר מסכימים שכאשר העדפה לעבודה שיתופית במסגרת קהילות למידה מנוסחת מפורשות בחזון המכללה ומוטמעת במבנה האירגוני שלה, יש בכך משום תמיכה בכיוון זה של פיתוח מקצועי. מאמרן של ד"ר עינת גוברמן, פרופ' אורית אבידב אונגר, ד"ר אורית דהן, רותי סרלין, פרופ' דיצה משכית וד"ר רבקה רייכנברג, ""למידה מרחיבה" בקהילות מקצועיות בין-מוסדיות המשותפות למורי מורים ולקובעי מדיניות" הוא המאמר היחיד בגיליון המתאר קהילות למידה מקצועיות בין-מוסדיות של מורי מורים. הקהילות שתוארו הן פורומים שפועלים במסגרת מכון מופ"ת. בפורומים משתתפים מורים במכללות שבנוסף לתפקידם כמורי מורים ממלאים גם תפקידים ניהוליים, ומשתתפים בהם גם בעלי תפקידים במשרד החינוך. כל אחד מהפורומים מארח בעלי תפקידים דומים, ובכך הוא מהווה במה למפגש בין קובעי מדיניות ובעלי עניין בנושאים שונים הקשורים להכשרת מורים הפועלים הן ברמה המוסדית והן ברמה הארצית. חלק גדול מהמאמר מוקדש לבירור הדמיון שבין פעילות הפורומים לפעילות קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים. נמצא שבפורומים מתקיימים רבים ממאפייני קהילות הלמידה המקצועיות. בנוסף לכך התברר שבכל הפורומים שנחקרו התרחשו תהליכים של למידה מרחיבה, שעיקרה יצירת ידע חדש ולא התמקדות ברכישת ידע קודם. לדעת הכותבות, תהליכים אלו נבעו בין השאר מעצם היותם של הפורומים קהילות בין-מוסדיות שבהן נחצים גבולות ארגוניים, וניתנת אפשרות לבחינת חלופות למצבים קיימים ולתיאומים עם בעלי עניין המאפשרים הוצאה לפועל של שינויים חינוכיים. שלושת הפורומים המתוארים במאמר נחשבים לקהילות למידה מקצועיות שהגיעו ללמידה מרחיבה בזכות חזון משותף ועבודה משותפת של בעלי עניין רלוונטיים, ולכולם הייתה תרומה בקביעת מדיניות חינוכית. בהביאנו לקט ראשון של ניסיונות לייזוּם ולהפעלה של קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים במכללות להוראה בישראל, אנו מספקים לקובעי מדיניות עדויות לפרקטיקה חדשה מוצלחת והמלצה לקדם אסטרטגיה זו כמדיניות ראויה לפיתוח מקצועי של מורי מורים במוסדות להכשרת מורים.

Abstract

הורדת קובץ המאמר
תפריט