דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידים

דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידים

Dialogicity in the argumentative writing of secondary-school
students: A comparative study

תקציר

בשנים האחרונות נדונה בהרחבה הדיאלוגיות המתקיימת בכתיבה הארגומנטטיבית. ביטוייה מראים כי המוען ער לנוכחותם של נמענים, והם משפיעים במידה ניכרת על הדיאלוג שהוא מנהל עמם. יתרה מזאת, בכתיבה ארגומנטטיבית הכותב אינו מציג את התוכן בלבד אלא גם את עצמו. הביטוי הגלוי ביותר לנוכחותו הוא האמצעים הלשוניים להבעת דיאלוגיות, כגון אזכורים עצמיים, שאלות, צייני עמדה, מבני ויתור וסיוגים. במאמר זה אנו בוחנות את הדיאלוגיות ב 133- חיבורים שכתבו תלמידי כיתה י"ב בשנת 1.2006 נציג מחקר כמותי שבחן את מידת השימוש באמצעים לשוניים לביטוי דיאלוגיות. נוסף על כך נציג ניתוח טקסטואלי של חיבורים ונתמקד באופן השימוש של התלמידים באמצעים אלה. המחקר מלמד על שימוש מועט באמצעים דיאלוגיים, ומעיד על מודעותם המוגבלת של הכותבים לאופייה האינטראקציוני של כתיבת הטיעון. הממצאים והניתוח הטקסטואלי עשויים לזרוע אור על דרכי הכתיבה הארגומנטטיבית של תלמידים ולהציע גישה פדגוגית ודידקטית אחרת, הקוראת להגברת המודעות של הכותבים לחשיבותה של האינטראקציה עם קהל הקוראים.

Abstract

Dialogicity in argumentative writing has been widely discussed lately. Its ׳ manifestations not only show that the addresser is aware of his addressees presence, but also exert a powerful influence on the dialogue he conducts with them. Moreover, in argumentative writing, the writer does not present merely the content, but himself, too. The most prominent expressions of his presence are evident in the linguistic means of dialogicity, for instance, questions, selfmention, stance markers, hedges, and concession structures. In this article we analyze the dialogicity aspect in 133 compositions written by 12th-grade students in 2006. The first part consist of quantitative research, in which we examined the extent to which the students utilized the abovementioned linguistic means in order to express dialogue. The second part presents a qualitative analysis in which we focused on the ways in which the students employed these means. The research points out the negligible use of the linguistic means of limited awareness of the interactional ׳ dialogicity and indicates the writers nature of argumentative writing. ׳ Both the findings and the textual analysis may shed light on the students argumentative writing and offer an alternative didactic-pedagogic approach awareness of the importance of their interaction ׳ that will enhance the writers with the readers.

הורדת קובץ המאמר
תפריט