דפוסי שינוי והתפתחות בתפיסות מורים את משמעות ההוראה והלמידה בסביבות מבוססות טכנולוגיה

דפוסי שינוי והתפתחות בתפיסות מורים את משמעות ההוראה והלמידה בסביבות מבוססות טכנולוגיה

Patterns of change and development in teachers'
perceptions of the meaning of teaching and learning in
technology-based environments

פורסם באתר: 02-01-2022
המאמר המלא
תקציר

המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בחקר התנסות רב-שנתית של מורות בכיתות ד-ו. גישת הלמידה וההוראה אשר נבחנה במחקר מבוססת על ביצוע משימות עתירות מידע בסביבה עתירת טכנולוגיה. המחקר מנתח ומפרש את דפוסי השינוי וההתפתחות של תפיסות המורות במגוון נושאים: למידה, הוראה, תפקיד הטכנולוגיה ודרכי פעולתן בכיתה. במחקר נעשה שימוש בכלי מחקר רבים )ראיונות, שאלונים, תצפיות( המתמקדים בתפיסות המורות, כמו גם בבחינת דרכי פעולתן בכיתה. מהממצאים עולה כי במהלך ההתנסות הרב-שנתית בסביבת למידה עתירת טכנולוגיה חלו שינויים בתפיסותיהן של המורות. בעקבות השינויים האלה המורות מתאפיינות במגוון השקפות אישיות ייחודיות. המחקר מראה כי שינוי תפיסתי הוא תהליך מורכב, רב-ממדי ומערכתי המתחולל בתוככי האדם. מגוון הדעות וההשקפות של המורות יוצר פסיפס של תפיסות משלימות ואף סותרות. ממצאי המחקר גם מצביעים על כך שקל יותר לשנות את דרכי ההוראה בכיתה מאשר את התפיסות החינוכיות של מורים.

Abstract

The research described in this article focuses on the investigation of the experience of 4th-6th-grade teachers over the course of many years. The learning and teaching approach that was examined in the research is based on the accomplishment of information-rich tasks in a technologically rich environment. The research analyzes and interprets the patterns of change and development of the teachers' perceptions of a range of topics: learning, teaching, the role of technology and their modes of operating in the classroom. It employs several research tools (interviews, questionnaires, observations) that focus on the teachers' perceptions as well as on an examination of their modes of operating in the classroom. The findings reveal that changes in their perceptions occurred during the course of their many years of experience in a high-tech learning environment. As a result of these changes, the teachers are characterized by a range of unique personal viewpoints. The research demonstrates perceptual change to be a complex, multidimensional, and systemic process that takes places deep within the individual. The range of the teachers' opinions and viewpoints creates a mosaic of complementary as well as contradictory perceptions. The research findings also indicate that it is easier for teachers to change their ways of teaching in the classroom than it is for them to change their educational perceptions.

הורדת קובץ המאמר
תפריט