הבניית זהות מקצועית של מורים ושל מורי מורים במציאות משתנה

הבניית זהות מקצועית של מורים ושל מורי מורים במציאות משתנה

The construction of the professional identity
of teachers and teacher educators in a
changing reality

תקציר

המאמר מגדיר זהות מקצועית של מורים ושל מורי מורים ומפרט את מרכיביה של הזהות ואת הגורמים המשפיעים על הבנייתה. הוא מתמקד ביחסי הגומלין בין תהליכי ההבניה של זהות מקצועית בהוראה לבין תהליכים המאפיינים מציאות משתנה, ובכלל זה שינויים בחינוך. מחקרי רשת עמיתי המחקר במכון מופ"ת, המופיעים בגיליון זה, הם התשתית למאמרנו. המאמר מחבר ביניהם ובוחן אותם מנקודת מבטה של הבניית הזהות המקצועית של מורים, ובכלל זה גם של מורי מורים. המאמר דן בהשפעה של שינויים )כמו ההמלצות בדוח דוברת( על הזהות המקצועית בהוראה וכן ביחסי הגומלין בין תהליכי הבניית הזהות לבין קידום או עיכוב של הטמעת שינויים ורפורמות בחינוך. בהמלצותיו מציג המאמר תפיסה של דיאלוג חוקר, הבוחן את מורכבות מעשה ההוראה, והעשוי לאפשר יצירה של "זהות מקצועית בתנועה", זהות הערנית למורכבויותיה והממשיכה לצמוח. על קובעי המדיניות להשתית את השינויים המוצעים על תהליכים המשתפים את העוסקים בהוראה. זאת מתוך אמונה, שלתהליכי הבניית זהות מקצועית בהוראה יש תפקיד מכריע בנכונות המורים, ומורי המורים בכלל זה )כמכשירי הדור הבא של המורים(, לקחת חלק בעיצוב תהליכי שינוי ובקידומם.

Abstract

The paper defines the professional identity of teachers and teacher educators, and details its components and the factors contributing to its construction. It focuses on the relations between the processes of constructing professional identity in teaching and the processes that characterize a changing reality, including educational changes. The studies of the research network at The MOFET Institute, which appear in the current volume, serve as the database for our paper. The latter connects these studies and examines them from the perspective of constructing professional identity in teaching, including that of teacher educators. The paper discusses the influence of changes (including those recommended by the National Task Force – The Dovrat Committee) on professional identity in teaching, and the interrelations between the processes in the construction of professional identity and the advancement or hindrance of the implementation of changes and reforms in education. In our recommendations we propose the concept of inquiry dialogue, which examines the complexity inherent in teaching and can facilitate the creation of "professional identity in motion" – an identity that is aware of its complexities and continues to grow. Policy makers in education should base any proposed changes on processes that engage those who are involved in teaching. Our recommendation relies on the understanding that the professional identity of teachers plays a vital role in the implementation of any educational change.

הורדת קובץ המאמר
תפריט