הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה – חקר מקרה

הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה – חקר מקרה

The factors influencing the choice of enrolling an excellent students' teaching program -A Case study

תקציר

מאמר זה מבקש לחשוף את הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה ואת יחסי הגומלין ביניהם. במחקר נעשה שימוש במתודה איכותנית. כלי המחקר היו ראיונות עומק פתוחים עם 24 תלמידי המחזור הראשון של תכנית אוניברסיטאית יוקרתית המכשירה סטודנטים להוראת יהדות בבתי ספר על-יסודיים ממלכתיים. ניתוח הנתונים כלל ארבעה שלבים, שראשיתם בהצגת תמונה תיאורית של התופעה הנחקרת, והמשכם בהעמדת תאוריה המעוגנת בנתונים. ממצאי המחקר מציגים ארבעה גורמים הפועלים זה לצד זה ומעוררים הניעה )מוטיבציה(. הגורם הראשוני המקרב להוראה מאגד בתוכו השפעה של דמויות מופת של מורים, עיסוק קודם בחינוך והשפעת רקע ולימודים קודמים ביהדות. הגורם השני הוא מידת תפיסת ההוראה כעיסוק ערכי וראוי והמידה שערכיות זו משמשת מניע להתחייבות. הגורם השלישי הוא תגמולים חיצוניים נלווים כדוגמת מלגות, שכר ויוקרה. הגורם הרביעי, שנמצא המושך ובעל החשיבות הרבה ביותר, הוא ההכרה בהוראה בכלל, ובעיסוק בתוכני יהדות בפרט, כתעסוקה המאפשרת מימוש עצמי.

Abstract

This article examines the factors influencing individuals to enroll in a prestigious teacher education program for excellent students. The high standards are reflected in the candidate's outstanding academic records, as well as in scholarship and in an accelerated academic track. Twenty-four students, the entire graduating class of the program, were interviewed in two in-depth interviews, and a four-stage analysis of their stories was conducted. The findings reveal four interconnected factors relating to the students' motivation and decisions to enter teaching. Three of the factors are the "facilitating factor", the "perception of the desirable", and "extrinsic rewards". The fourth and most influential factor is the belief that a teaching career boosts self esteem. The findings suggest a target population worthy of recruitment to teacher education programs in general and teaching programs for liberal arts subjects in particular

הורדת קובץ המאמר
תפריט