הולך רכיל – יוצא דופן – יושב ראש: המישור התחבירי והמישור הסמנטי של צירופי בינוני

הולך רכיל – יוצא דופן – יושב ראש: המישור התחבירי והמישור הסמנטי של צירופי בינוני

Holex-raxil ('gossips'), yoce-dofen ('exception') and yoshev-rosh ('chairman'): The Syntactic and Semantic Levels of Hebrew Participial Phrases

תקציר

מאמר זה דן בצירופים שבינוני בראשם מסוג 'הולך רכיל', 'יוצא דופן', 'יושב ראש'. במאמר מובאים קטעים מדיוני האקדמיה ללשון העברית בשני צירופים – 'יושב ראש' ו'יוצא דופן'. דיוני האקדמיה וגישות של חוקרים ואנשי לשון אחרים משקפים חילוקי דעות באשר לתפיסת צירופים כגון אלה כשמניים או כפועליים, ובעקבות זאת עולה השאלה – כיצד ליצור את צורת היידוע ואת צורת הרבים שלהם. בשני הצירופים – 'יושב ראש' ו'יוצא דופן' – האקדמיה ללשון העברית ממליצה לנקוט שתי דרכים: צירוף של בינוני )פועלי( ומשלימו )'היושב ראש', 'היוצא דופן'( וגם צירוף סמיכות )'יושב הראש'; 'יוצא הדופן'(. לעומת זאת, בצירוף 'עורך דין' היא ממליצה לנהוג דרך של סמיכות )'עורך הדין'(, וזאת בניגוד להצעות קודמות, שבהן המליצו גם על נקיטת בינוני במעמד פועלי ומשלימו )'העורך דין'(. האקדמיה ללשון העברית נמנעה מלקבוע כלל אחד הנוגע לכל צירופי הבינוני, אלא התמקדה בשלושת הצירופים האלה בלבד, ולכן הבעייתיות נותרה על כנה. מטרות המאמר הנוכחי הן להעלות לפני חוקרים ולפני העוסקים בהקניית החינוך הלשוני את הדיונים ואת התפיסות השונות של אנשי לשון בנוגע למהותו של הבינוני ולמהותם של צירופי הבינוני; לעמוד על דרכה של האקדמיה ללשון העברית בדיונים הנוגעים לסוגיה דקדוקית ולהחלטות בתחום הנורמטיבי; להעמיד על ההבדל בין המישור התחבירי למישור הסמנטי ועל ההבדל בין צירוף אטריבוטיבי )לוואִי( ובין צירוף פועלי; ולבסוף – להציע פתרון כולל לצירופי בינוני המיוסד על ממצאים שעלו מבדיקת צירופים כאלה במקרא ועל 'הרגל הלשון' בעברית בת-זמננו.

Abstract

This paper discusses participial headed phrases of the kind: Holex-raxil exits [from the] ״ . lit ׳ exception ׳) yoce-dofen ,(״ goes and gossips ״ . lit ,׳ gossips ׳) The paper focuses .(״ sits [at the] head ״ . lit ,׳ chairman ׳) and yoshev-rosh (״ side on several fragments from the Hebrew Language Academy’s discussions regarding two phrases: yoce-dofen and yoshev-rosh. These discussions, as well as the stances of other language experts, reflect disagreements as to the lexical status of this type of phrases, which can be regarded as either a verb phrase or a noun phrase, and, as a consequence, a controversy with respect to their plural and definite forms. In both cases, the Hebrew Language Academy recommends taking either of two ways: a combination of a verbal participial head and its complement (ha-yoshev rosh, ha-yoce dofen), or a nominal construct state (yoshev ha-rosh, yoce ha-dofen). However, with the case of the phrase orex-din the academy recommends adopting ,(״ manages [of the] law ״ . lit ) ׳ lawyer ׳ the nominal construct state strategy, contrary to previous suggestions to take the verbal strategy as well. The Hebrew Language Academy avoids setting a constant rule to apply to all types of Hebrew participial phrases, focusing only on these three phrases, thus leaving the problem unsolved. The purposes of the present paper are to shed light on these issues for s perceptions and ׳ both researchers and educators; to present the Academy s ׳ arguments with respect to participial phrases; to account for the Academy rational in discussing and deciding on normative rules; to articulate the difference between the syntactic and the semantic levels and the difference between an attributive phrase and a verbal phrase; and finally, to suggest a global solution for all types of participial phrases, based on findings from Biblical Hebrew and colloquial Modern Hebrew.

הורדת קובץ המאמר
תפריט