הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת ושילוב טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך: תמונת המצב בשנת הלימודים תשס"ט

הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת ושילוב טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך: תמונת המצב בשנת הלימודים תשס"ט

Preparing student teachers for computer-aided teaching
and the integration of ICT in colleges of education:
The state in the 2008-2009 academic year

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה מציג את תמונת המצב בשנת הלימודים תשס"ט ) 2009-2008 ( בתחום של שילוב טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך בישראל. שלושה היבטים של הנושא נבחנים: )א( הכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת; )ב( השימוש בטכנולוגיות מידע על ידי סגל ההוראה במכללות לצרכים פדגוגיים ומקצועיים; )ג( מדיניות משרד החינוך והמכללות. במחקר נמצא כי תכנית ההכשרה של סטודנטים להוראה מתוקשבת לוקה בחסר: כשלושה רבעים מבוגרי המכללות לחינוך מסיימים את לימודיהם בלי שהתנסו בעבודה מעשית בתחום זה, ובשנים האחרונות אף צומצם היקף הקורסים בתחום טכנולוגיות המידע אשר נלמדים במכללות. מרצים רבים במכללות לחינוך משלבים בשיעוריהם טכנולוגיות מידע בדרכים מסורתיות, ורק חלק קטן מהם משלבים אותן בדרכים מתקדמות )למידת חקר, יצירה אישית וקבוצתית, פתרון בעיות אותנטיות, למידה שיתופית(. העדר בקרה על חלוקת התקציבים, כמו גם שינויים ארגוניים שהתחוללו במערכת להכשרת מורים, לא עודדו הטמעה של טכנולוגיות מידע. סיבה נוספת לליקויים בהטמעה היא מדיניותם של מוסדות ההכשרה, שהתבטאה בהעברת ניהול ההטמעה לראשי תחום התקשוב במכללות ובהעדר תהליך ארגוני מתוכנן בהובלת המנהיגות המוסדית. מדיניות זו של המכללות השפיעה על צמצום היקף הקורסים להוראה מתוקשבת, כמו גם על העדר המוטיבציה של מרצים ושל מדריכים פדגוגים רבים לאמץ חדשנות פדגוגית ולהדגימה לסטודנטים. הרלוונטיות של המחקר הנוכחי גוברת בהקשר של התכנית הלאומית של משרד החינוך להתאמת מערכת החינוך לדרישות המאה ה 21- . נתוני המחקר עשויים לשמש את המכללות בהגדרת נקודת המוצא לתכנית מכללתית בנושא זה, בזיהוי נקודות חולשה ובהתוויית תכנית פעולה רב-שנתית לשינוי תהליך הכשרת המורים ולהעצמתו.

Abstract

This study examines the state (in 2008-2009) of ICT integration in Israeli teacher education colleges from three perspectives: (1) preparing pre-service teachers for computer-aided teaching; (2) the use of ICT for pedagogical and professional needs by the faculty members in the colleges; and (3) the policy of the Ministry of Education and the colleges. The research revealed the program for preparing student teachers for computer-aided teaching is unsatisfactory. Most of student teachers graduate without adequate practical skills and competences and most faculty members implement basic ICT uses. Although college leaders included ICT integration in their overall strategy, this integration was generally not among their highest priorities. The Ministry of Education have been regulated an ICT integration process in the colleges through curricular recommendations and goal-focused funding, however, the budget shortcomings over the last period and lack of control in the actual use of the funding within colleges weaken the policy's effectiveness. These as well as systemic changes in Teacher Education caused a slowing down of the ICT integration process. The relevance of the present research increases in the context of the Ministry of Education's national program declared in 2011 to tailor the education system to the demands of the 21st century. The research data may enable the colleges to define a collegiate program on this topic, to identify weak points, and to delineate a multi-year action program for changing and empowering the teacher education process.

הורדת קובץ המאמר
תפריט