הלוך ושוב, מן הקריאה אל הכתיבה ובחזרה: מורים מנוסים לומדים בסביבת ויקי

הלוך ושוב, מן הקריאה אל הכתיבה ובחזרה: מורים מנוסים לומדים בסביבת ויקי

Back and forth, from reading to writing and back:
Experienced teachers learn in a Wiki environment

פורסם באתר: 02-01-2022
המאמר המלא
תקציר

במחקר המתואר במאמר זה נבדקו שלוש קבוצות של מורים אשר למדו ספרות בסביבת ויקי ) )Wiki במסגרת תכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" ). M.Ed ( אשר התקיימה במכללה אקדמית לחינוך במשך שלוש שנים. סביבת הלמידה הזו נבחרה משום שהיא אינטראקטיבית, היפרטקסטואלית, שיתופית, זמינה ושקופה לכל הנעזרים בה, כמו גם מותאמת בעיקר לעוסקים בטקסטים. המחקר בחן את שביעות רצונם של הלומדים מן הלמידה בסביבה הזו, את עמדותיהם כלפיה, את קצב כתיבתם ואת תהליכי גיבוש הטקסטים שלהם. הנתונים הופקו מתוך מאפייני סביבת הוויקי, המשוב של הלומדים ורשימות של המרצה אשר נערכו בשדה. ככלל שביעות רצונם של הלומדים הייתה גבוהה, והתוצר הקבוצתי היה איכותי. בד בבד נתגלו קשיים, ועל אלה יש לתת את הדעת בעת תכנון הוראה הנעזרת בוויקי. במחקר נמצאה שונות בין הלומדים הנובעת מהבדלים בשפה ובתרבות. כמו כן נמצא כי התפיסה המקצועית, הרגלי למידה ונורמות אקדמיות משפיעים על נכונות הלומדים לקבל את מאפייני סביבת הוויקי. נמצא קשר בין תהליך הגיבוש של המסמכים הכתובים לבין דרך בחירתם של נושאי הכתיבה.

Abstract

The research described in this article investigated three groups of teachers (N=52) who studied literature in a Wiki environment in the framework of the M.Ed. program that was held at an academic college of education over a period of three years. This learning environment was selected because it is interactive, hypertextual, collaborative, accessible, and transparent to all those who avail themselves of it. Furthermore, it is tailored principally to those who deal with texts. The research examined the level of the learners' satisfaction with the learning in this environment, their attitudes toward it, the pace of their writing, and their processes of text formation. The data were drawn from the characteristics of the Wiki environment, the learners' feedback, and the lecturer's notes from the field. As a rule, the learners expressed a high level of satisfaction, and the quality of the group product was good. In parallel, difficulties were detected, and it is imperative to focus on them when planning Wiki-assisted teaching. The research revealed diversity among the learners, stemming from differences in language and culture. In addition, the learners' professional perception, study habits, and academic norms were found to affect their willingness to accept the characteristics of the Wiki environment. A link was discovered between the process of consolidating the written documents and the manner in which the writing topics were selected.

הורדת קובץ המאמר
תפריט