הליכה בתלם ונוודות

הליכה בתלם ונוודות

Proceeding Along the Trail and Nomadism

תקציר

מחקר פעולה נפוץ בארגונים חינוכיים ומעוגן בתפיסת שינוי כמהלך תכנון א-פריורי העשוי להוביל לשינויים נראים. לצד הברכה שהביא מחקר הפעולה למערכות חינוכיות, הוא גם האיר ומיקד נקודות תורפה הנוגעות להנחות היסוד הנובעות מתפיסת שינוי כניתן לצפייה מראש. המאמר מנסה להציע ולהנכיח תפיסת שינוי נוספת חלופית, המאפשרת להצמיח ידע מקצועי חדש הכורך את החשיבה והפעולה לאחדות אחת. תפיסה כזו עשויה לשחרר אותנו מהבלעדיות של דפוסי החשיבה הלינארית בהווה, המאורגנים בקטגוריות ובדואליות. המאמר מתמקד בתפיסת השינוי כתהליך הצומח/מתהווה (emerges) בהקשר המאפשר תהליכי נוודות וחשיבה פתוחה ומורכבת – חשיבה ריזומית. חשיבה כזו מאפשרת תובנות באשר לתהליך השינוי בהיעשותו ובהתהוותו, ואינה ממוקדת בשינוי כתוצר סופי נצפה. המאמר מנסה להראות כיצד גישה תהליכית מתמודדת עם נקודות התורפה שמופו במחקרי פעולה. ההבהרות הללו יחשפו את הקורא לעולם חדש של מושגים, ובהם מושג ההתאבכות )דיפרקציה( כחלופה או כגישה נוספת למושג הרפלקציה; לתובנה של אינטרא-אקציה כמושג משלים למושג האינטראקציה; ולמכלול של מושגים נוספים אשר יחדיו מצמיחים שפה חדשה העשויה להתמודד עם החולשות של מחקר פעולה קלאסי.

Abstract

Action research abounds in education systems as a method of introducing change, and is anchored in the conception of change as a pre-designed procedure. Indeed, it has benefited many learners on the individual level. However, it has also revealed many of the problems that underlie the notion of change, as it is associated with essentialism. This paper attempts to provide an additional/alternative conception of change, drawing on the processual approach that intrinsically intertwines thinking and acting within a unified conception. Embracing a processual approach enables the emergence of new knowledge while, concurrently, liberating our thoughts from preconceived linear categories and dualities. Such knowledge emergences cannot be anticipated in advance. Rather, they are made possible under free and nomadic spaces wherein becoming is the continuous mode of change. The paper proposes to the reader a new way of thinking and new concepts. These include diffraction, that is substituting reflection and intra-action as a dynamic process that complements the notion of interaction. The paper contains a conceptual shift towards processual understandings, and proposes new concepts and a different language to cope with dynamic and unforeseen changes.

הורדת קובץ המאמר
תפריט