המילה, הצירוף, הניב והמילון בעיון ובהוראה: הרהורים בעקבות מילונים והצעות לשינויים

המילה, הצירוף, הניב והמילון בעיון ובהוראה: הרהורים בעקבות מילונים והצעות לשינויים

The word, the collocation, the idiom and the dictionary
in studying and in teaching: Deliberations about
dictionaries and suggestions for change

תקציר

המאמר סוקר את מילון אריאל המקיף שיצא לאור בעריכתו של דניאל סיון ובעריכתי )סיון ופרוכטמן, 2007 (, ובתוך כך מעלה הרהורים ושאלות לגבי מילונים מקיפים ותכולתם, אפשרות הדיוק בהם ורמת הדיוק המדעית הרצויה של מילים מתחום הזואולוגיה, הבוטניקה ושאר המדעים במילון כמו זה, המופנה לכל דוברי העברית. באמצעות הדגמות עולה נושא הנרדפים וחשיבותו כמפתח לכתיבת הערכים, וכן נדונה שאלת בחירתם ושיבוצם של צירופים כבולים ) collocations, idioms ( בתוך ערכי המילון. עוד מראה המאמר את חשיבות רישומם של הצירופים הכבולים בגוף המילון בתורת ערכים לעצמם, לא רק כדוגמה מלווה למרכיביו של הצירוף. במיוחד חשוב לשאול את השאלות האלה ולהבליט את התשובות, כדי שדרך ההוראה הקשורה במילים ובביטויים של השפה העברית על כל שכבותיה תתגבש בצורה היעילה ביותר ותעזור להעשיר את אוצר המילים והביטויים של תלמידינו.

Abstract

The article reviews the Comprehensive Ariel Dictionary that was edited by Daniel Sivan and myself (Sivan & Fruchtman, 2007). It raises deliberations and questions with regard to comprehensive dictionaries and their contents, namely, the possibility of precision, and the desirable level of the scientific precision of words from the fields of zoology, botany, and the other sciences in a dictionary of this ilk, which is intended for all Hebrew speakers. By means of exemplification, the topic of synonyms and its importance as the key to writing entries is discussed, as is the issue of the choice and placement of collocations and idioms within the dictionary entries. The article also demonstrates the importance of listing collocations that are trapped in the body of the dictionary, as stand-alone entries, and not simply as examples that supplement the components of the collocation. It is particularly important to ask these questions and highlight the answers in order to ensure that the way of teaching which is linked to the words and expressions of the Hebrew language, with all of its strata, can materialize in the most effective manner, thereby helping to enrich our pupils’ vocabulary and expressions.

הורדת קובץ המאמר
תפריט