המשָׂגה של מבנה מועצות התלמידים הבית-ספריות בישראל: אפיון רמת פעילותן במִגוון תחומי תוכן וזירות פעולה

המשָׂגה של מבנה מועצות התלמידים הבית-ספריות בישראל: אפיון רמת פעילותן במִגוון תחומי תוכן וזירות פעולה
תקציר

בבתי ספר על-יסודיים רבים בישראל הפעילות של מועצות התלמידים מהווה חלק בלתי נפרד מהעיסוק בחינוך חברתי, וקיימת מודעוּת רבה לצורך לאפשר להן להיות מעורבות במִ גוון תחומים. מטרת המחקר המתואר הייתה להציע מודל מושגי למועצות תלמידים בית-ספריות ולאפיין את המבנה שלהן ואת רמת פעילותן. במחקר הכמותי השתתפו 600 תלמידים מבתי ספר על-יסודיים, ואלה העריכו את הפעילות של מועצות התלמידים ושל התלמידים הפעילים בהן. לשם כך מילאו התלמידים שאלון להערכת פעילות מועצת התלמידים. הממצאים מאפשרים להמשיג את מבנה מועצות התלמידים, ארגונים המתאפיינים בפעילויות במִ גוון תחומי תוכן וזירות פעולה. נוסף על כך, יש למחקר שלוש תרומות ייחודיות לתורת השטָחוֹת (theory facet) אלו יכולות לסייע לנו להבין טוב יותר את מועצות התלמידים ולהמשיגן, כמו גם לספק תיקוף סטטיסטי של המודל. המודל המושגי של מבנה מועצות התלמידים ופעילותן המתואר במחקר, עשוי לאפשר לבתי הספר להגדיר את מעצות התלמידים הפועלות בהם ולאבחן חוזקות ואתגרים בפעילותן. כמו כן הוא מאפשר לבחון דרכי פעולה נוספות להרחבת המסגרות, הזירות והתחומים שתלמידי בית הספר עשויים להיות פעילים ומעורבים בהם.

הורדת קובץ המאמר
תפריט