הסטאז' בהוראה – הערכת מתמחים במסלולי הכשרה שונים את התרומה של המורה החונך, של סדנת הסטאז' ושל התכנית בכללותה

הסטאז' בהוראה – הערכת מתמחים במסלולי הכשרה שונים את התרומה של המורה החונך, של סדנת הסטאז' ושל התכנית בכללותה

הסטאז' בהוראה – הערכת מתמחים במסלולי
הכשרה שונים את התרומה של המורה החונך,
של סדנת הסטאז' ושל התכנית בכללותה

תקציר

המאמר מציג ממצאי מחקר, העוסקים בהערכתם של מתמחים להוראה את תכנית ההתמחות (הסטאז') בכללותה ושניים ממרכיביה העיקריים: המורה החונך וסדנת הסטאז'. במחקר השתתפו 144 מתמחים מחמישה מסלולי הכשרה שונים במכללה גדולה במרכז הארץ, אשר ענו על שאלון שחובר במיוחד למטרות המחקר. הנתונים עובדו באמצעות ניתוח גורמים לבניית מדדים, בדיקת מובהקות ההבדלים לפי מסלולי לימוד, בדיקת קשרים בין ההשתייכות למסלול הלימודים לבין המשתנים השונים וחישוב מתאמי פירסון לבדיקת קשרים. ברוב משתני המחקר נמצאו הבדלים מובהקים בין המתמחים על פי מסלולי לימוד. בקרב כלל המתמחים הערכת התרומה הכוללת של המורה החונך ושל סדנת הסטאז' דומה למדי והיא מעל לבינונית, אם כי קיימים הבדלים של ממש במידת ההערכה בין המתמחים מהמסלולים השונים. שיעור המעריכים את תרומתה החיובית של תכנית הסטאז' בכללותה גבוה ( 78% ), כאשר ההערכה הכוללת של סדנת הסטאז' היא המשפיעה בכל המסלולים על הערכת תכנית הסטאז' בכללותה. בבחינת תרומת הממדים השונים של כל מרכיב בתכנית הסטאז' בכל המסלולים עולה, שהתרומה בממד האישי-מקצועי גבוהה יותר מהתרומה בממד האקולוגי ובממד הידע למעשה, הממד האישי-מקצועי הוא המשפיע הבלעדי על .(Vonk, 1995) והמיומנויות הערכת התכנית כולה ועל ההערכה הכוללת של המורה החונך ושל סדנת הסטאז'. בין מסקנות המחקר עולה הצורך לבחון את האפשרות לשוות אופי דיפרנציאלי לתכנית הסטאז', על פי הצרכים והמאפיינים הייחודיים של המתמחים בכל מסלול הכשרה. נדון גם הצורך לשקול האם רצוי להנהיג דיפרנציאציה תפקידית בין המורה החונך לבין סדנת הסטאז', תוך דאגה לכך שהם ישלימו זה את זה.

Abstract

המאמר מציג ממצאי מחקר, העוסקים בהערכתם של מתמחים להוראה את תכנית ההתמחות (הסטאז') בכללותה ושניים ממרכיביה העיקריים: המורה החונך וסדנת הסטאז'. במחקר השתתפו 144 מתמחים מחמישה מסלולי הכשרה שונים במכללה גדולה במרכז הארץ, אשר ענו על שאלון שחובר במיוחד למטרות המחקר. הנתונים עובדו באמצעות ניתוח גורמים לבניית מדדים, בדיקת מובהקות ההבדלים לפי מסלולי לימוד, בדיקת קשרים בין ההשתייכות למסלול הלימודים לבין המשתנים השונים וחישוב מתאמי פירסון לבדיקת קשרים. ברוב משתני המחקר נמצאו הבדלים מובהקים בין המתמחים על פי מסלולי לימוד. בקרב כלל המתמחים הערכת התרומה הכוללת של המורה החונך ושל סדנת הסטאז' דומה למדי והיא מעל לבינונית, אם כי קיימים הבדלים של ממש במידת ההערכה בין המתמחים מהמסלולים השונים. שיעור המעריכים את תרומתה החיובית של תכנית הסטאז' בכללותה גבוה ( 78% ), כאשר ההערכה הכוללת של סדנת הסטאז' היא המשפיעה בכל המסלולים על הערכת תכנית הסטאז' בכללותה. בבחינת תרומת הממדים השונים של כל מרכיב בתכנית הסטאז' בכל המסלולים עולה, שהתרומה בממד האישי-מקצועי גבוהה יותר מהתרומה בממד האקולוגי ובממד הידע למעשה, הממד האישי-מקצועי הוא המשפיע הבלעדי על .(Vonk, 1995) והמיומנויות הערכת התכנית כולה ועל ההערכה הכוללת של המורה החונך ושל סדנת הסטאז'. בין מסקנות המחקר עולה הצורך לבחון את האפשרות לשוות אופי דיפרנציאלי לתכנית הסטאז', על פי הצרכים והמאפיינים הייחודיים של המתמחים בכל מסלול הכשרה. נדון גם הצורך לשקול האם רצוי להנהיג דיפרנציאציה תפקידית בין המורה החונך לבין סדנת הסטאז', תוך דאגה לכך שהם ישלימו זה את זה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט