העברית כשפת מחקר מודרנית

העברית כשפת מחקר מודרנית

Hebrew as a language for scientific writing

פורסם באתר: 04-11-2021
המאמר המלא
תקציר

אין זה מובן מאליו שכל שפה מתאימה לכתיבת טקסט מדעי מודרני. הצורך הראשון במעלה הוא קיומו של אוצר מילים הולם באותה השפה; אם אוצר מילים כזה אינו בנמצא, מילוי החסר נעשה באמצעות שאילת מילים משפות אחרות או תרגומי שאילה. בחינה מדוקדקת וניתוח עומק של השיח המדעי בימינו מעלים כי כדי לשמש כלשון מדעית ולמלא את כל צורכיהם של חברי הקהילייה המדעית, על השפה להכיל עוד כמה רכיבים לשוניים המאפיינים את השיח המדעי המודרני. ההנחה היא כי לשפת מחקר מודרנית נחוצים שלושה מאפיינים כאלה לפחות: א . כלים להבעת משמעויות מופשטות – הגדלת יכולת ההפשטה של השפה נעשית בעיקר באמצעות נומינליזציה. הנומינליזציות )שמות הנוצרים מחלקי דיבר אחרים( ממלאות כמה תפקידים חשובים בשיח המדעי ) Halliday, 2004 (: הן משמשות ליצירת מינוח מדעי וטכני; הן יוצרות עולם של 'ישויות' המאפשרות לחקור, למדוד ולתאר "דברים"; והן מאפשרות יצירת שיח קוהרנטי באמצעות זרימה חלקה מן התֵמה אל הרֵמה ) rheme (, זרימה הנדרשת בשיח המדעי כדי ליצור שרשרת של הנמקות. ב . כלים להבעה אימפרסונלית – מבנים אימפרסונליים דרושים כדי ליצור 'רטוריקה של אובייקטיביות', סגנון המהווה מוסכמה שיחתית בכתיבה המדעית. לשונות שונות נבדלות זו מזו באופן שהן מקטינות את נוכחותו של הדובר בשיח. כך למשל העברית משתמשת בצורות הסביל פחות מאשר האנגלית; לעומת זאת העברית מרבה להשתמש באופרטורים מודאליים חסרי נושא )'ניתן', 'אפשר'(. ג . כלים להבעת ספק, הסתייגות וודאות – רכיבים אלה דרושים כדי לסמן דרגות שונות של "עובדתיות" בשיח המדעי. המאמר מדגים כיצד פיתחה העברית את המאפיינים האלה למן העברית הקדומה ועבוֹר בתקופות וברבדים למיניהם של התפתחותה. הודות לכך כיום היא מתאימה לכל סוגות הכתיבה הרלוונטיות לעבודה המדעית.

Abstract

It is not self-evident that every language is a suitable medium for scientific writing. In order for a language to serve scientific communication in the modern sense, it must include certain specific linguistic structures that characterize the scientific discourse of our days. Lexemes and phrases can be easily borrowed from other languages, but more crucial are syntactic structures, among them: (1) Abstraction, especially through nominalization – The wide distribution ׳ pay-offs ׳ of nominalization in scientific discourse has various causes and (Halliday, 2004). Nominalizations serve to create technical meaning, since nominal phrases are the most powerful resource for creating taxonomies ׳ things ׳ (categories and subcategories). They create a semiotic universe of that can be observed, measured, and tested. Moreover, nominalization serves the coherent discursive movement from theme (the known part) to rheme (the new knowledge), which is characteristic of scientific discourse as a chain of reasoning. (2) Impersonality – Impersonal structures are required in order to create Livnat, 2006), an accepted convention of scientific ) ״ a rhetoric of objectivity ״ writing. Languages differ in the ways they downgrade agency and express an impersonal stance. Hebrew makes much less use of the passive voice than English (Jisa et al., 2002). Hebrew scientific language, on the other hand, makes intensive use of subjectless modal operators. (3) Epistemic modality, i.e., various ways of expressing doubt, reservation, or certainty. ׳ facticity ׳ These elements are required in order to design different degrees of in scientific discourse.

הורדת קובץ המאמר
תפריט