הערכה פנימית מעצבת: פיתוח והערכה של תכנית להתמחות בהוראת הדיסציפלינות למורי מורים במכללות

הערכה פנימית מעצבת: פיתוח והערכה של תכנית להתמחות בהוראת הדיסציפלינות למורי מורים במכללות

הערכה פנימית מעצבת:
פיתוח והערכה של תכנית להתמחות בהוראת
הדיסציפלינות למורי מורים במכללות

תקציר

התפתחות מקצועית של אנשי חינוך היא סוגיה שאינה יורדת מסדר היום של מערכתהחינוך, והיא מתפרשת על פי רוב כתהליך הקשור בשיפור ההוראה. כאשר הסוגיהנדונה בהקשר של השכלה גבוהה, המושג "התפתחות מקצועית" מקבל פירושים שוניםשרק אחד מהיבטיו הוא שיפור ההוראה. תכניות העוסקות בקידום ההוראה בהשכלההגבוהה בעולם ובארץ אינן זוכות לאהדה כמו אלה המיועדות למורים בבתי ספר, דבר המעלה הרהור באשר לחשיבות שהמוסד מייחס להיבט זה בהתמחות איש הסגל. ההתמחות בהוראת הדיסציפלינות, המתקיימת במכון מופ"ת, מתמקדת בפיתוחמקצועי ובשיפור ההוראה של מורים המלמדים במכללות להכשרת מורים. התכניתהחל בשלב ההגות שלה ובמשך שנים מספר עוצבה וגובשה תוך בחינת ההיבטיםהשונים הנדרשים מאיש הסגל במוסדות להכשרת מורים על מנת להיחשב מומחהבתחומו. בעיצוב התכנית הובאו בחשבון הביקורת וההערכה של צוות המתכננים, שלהמבצעים ושל המשתתפים. ההערכה, בגישת מחקר פעולה, שימשה הן כלי עזר לעיצוב הקורס והן אמצעי לבקרה ולמשוב על איכות הפעילות והתאמתה לאוכלוסיית היעד. במאמר זה נציג את תהליך בניית התכנית בהסתמך על ההערכה והמעקב, על ההתאמה לאוכלוסיית היעד ועל המודל שצמח על יסוד פעילות זו.

Abstract

התפתחות מקצועית של אנשי חינוך היא סוגיה שאינה יורדת מסדר היום של מערכתהחינוך, והיא מתפרשת על פי רוב כתהליך הקשור בשיפור ההוראה. כאשר הסוגיהנדונה בהקשר של השכלה גבוהה, המושג "התפתחות מקצועית" מקבל פירושים שוניםשרק אחד מהיבטיו הוא שיפור ההוראה. תכניות העוסקות בקידום ההוראה בהשכלההגבוהה בעולם ובארץ אינן זוכות לאהדה כמו אלה המיועדות למורים בבתי ספר, דבר המעלה הרהור באשר לחשיבות שהמוסד מייחס להיבט זה בהתמחות איש הסגל. ההתמחות בהוראת הדיסציפלינות, המתקיימת במכון מופ"ת, מתמקדת בפיתוחמקצועי ובשיפור ההוראה של מורים המלמדים במכללות להכשרת מורים. התכניתהחל בשלב ההגות שלה ובמשך שנים מספר עוצבה וגובשה תוך בחינת ההיבטיםהשונים הנדרשים מאיש הסגל במוסדות להכשרת מורים על מנת להיחשב מומחהבתחומו. בעיצוב התכנית הובאו בחשבון הביקורת וההערכה של צוות המתכננים, שלהמבצעים ושל המשתתפים. ההערכה, בגישת מחקר פעולה, שימשה הן כלי עזר לעיצוב הקורס והן אמצעי לבקרה ולמשוב על איכות הפעילות והתאמתה לאוכלוסיית היעד. במאמר זה נציג את תהליך בניית התכנית בהסתמך על ההערכה והמעקב, על ההתאמה לאוכלוסיית היעד ועל המודל שצמח על יסוד פעילות זו.

הורדת קובץ המאמר
תפריט