הערכת התלמידים את מאפייני סביבת הלמידה החדשנית בכיתה: השוואה בין המצב המצוי למצב הרצוי

הערכת התלמידים את מאפייני סביבת הלמידה החדשנית בכיתה: השוואה בין המצב המצוי למצב הרצוי

Students׳ Perceptions of the Characteristics of an Innovative
Learning Environment: Between Reality and Ideal

תקציר

סביבת הלמידה החדשנית היא תוצר עכשווי של הגישה הקונסטרוקטיביסטית, גישה המתמקדת בין השאר בהבניית ידע שיתופי בסביבה מתוקשבת. מטרת המחקר המתואר הייתה לבחון את תרומת המאפיינים של סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית בכיתה (לכידות חברתית, תמיכת המורה, מעורבות, אוריינטציה משימתית, חקירה, שוויוניות, הבחנה, שימוש במחשב ואתוס המתבגר) לשיפור השיתופיות בלמידה, לפי תפיסת התלמידים. בהתאם לכך נוסחו שאלות המחקר: האם יימצא פער ברמת החדשנות בין סביבת הלמידה המצויה לבין סביבת הלמידה הרצויה? והאם מאפייני סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית מנבאים שיתופיות? במחקר השתתפו 1,022 תלמידים אשר למדו ב 33- כיתות מ 12- בתי ספר יסודיים מתוקשבים וחטיבות ביניים מתוקשבות. התלמידים השיבו לשאלות בשאלון TROFLEI .(Technology Rich Outcomes Focused Learning Environment Inventory) ממצאי המחקר הצביעו על הבדלים מובהקים בין סביבת הלמידה המצויה לסביבת הלמידה הרצויה. ממצאי ניתוח נתיבים הראו כי במצב המצוי ובמצב הרצוי רוב מאפייני סביבת הלמידה תורמים ישירות לשיפור השיתופיות, ואילו המאפיינים "תמיכת המורה" ו"הבחנה" תורמים בעקיפין. ממצאי המחקר מלמדים על רצונם של התלמידים בסביבת למידה משופרת, סביבה שהטכנולוגיה מהווה בה בסיס משמעותי ללמידה שיתופית.

Abstract

The study examined how students ׳ perceptions of the actual state of their learning environment compared with the preferred state, and which characteristics predicted students׳ collaborative learning. Participants were 1,022 students in 33 classes from 12 computerized elementary and middle schools. Data were collected using the Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI). Results indicated a gap between actual and preferred states for all characteristics. Path analysis indicated that nine characteristics of the innovative environment in both actual and preferred states affected collaborative learning. These influences were primarily direct, with the exception of teacher support and differentiation, which had an indirect influence. Teacher support was mediated through student cohesiveness, involvement, equity, and young adult ethos, whereas differentiation was mediated through investigation. Evaluation of the innovative learning environment might lead to better insights regarding the behaviors and needs of twenty-first century students in Israel׳s education system.

הורדת קובץ המאמר
תפריט