השתלמות מורים היא רק תחילתה של דרך: ההקשר האישי וההקשר המערכתי בפיתוח מקצועי של מורים

השתלמות מורים היא רק תחילתה של דרך: ההקשר האישי וההקשר המערכתי בפיתוח מקצועי של מורים

Teachers' in-service training is only the beginning of
a journey: Personal and organizational contexts of
teachers' professional development

תקציר

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה באמצעות קורסים והשתלמויות הוא תחום מורכב. מהלך ההשתלמות, כמו גם תוצאותיה בטווח הקצר ובטווח הארוך, מושפעים מריבוי של משתנים שבדרך כלל לא ניתן להתיר את הקשרים ביניהם. המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בתיאור תפיסותיהם של משתלמים את איכות הקורסים שהשתתפו בהם ואת תרומת הקורסים להתפתחותם המקצועית. המחקר מזהה משתנים המשפיעים ישירות ובעקיפין על תפיסות אלו. ניתוח הממצאים נעשה בזיקה לשני מודלים שעניינם הוא תיאור תהליכי פיתוח מקצועי בקרב העוסקים בחינוך: מודל השלבים של גאסקי ), Guskey 2002 (, ומודל שלבים היוריסטי שפיתחו קולדוול וסימקינס ) Coldwell & Simkins, 2011 (. ממצאי המחקר תומכים בחלקו הראשון של מודל אחרון זה. כמו כן עולה מהם תמונה ברורה של המשתנים אשר משפיעים על תפיסת המשתלמים את איכויות ההשתלמויות ואת מידת תרומתן להם בסמוך לסיומן. הממצאים מעידים על צורך בהתנהלות ברורה ומוקפדת של קובעי מדיניות, של הדרגים הממונים על המשתלמים ושל מבצעי ההשתלמויות בפועל, וזאת על מנת לשפר את איכויותיהן ואת תרומתן הפוטנציאלית להתפתחות המקצועית של המשתתפים בהן.

Abstract

Teachers' Continuous Professional Development (CPD) by means of in-service training is a complicated field of study. CPD studies, as well as their short- and long-term results, are influenced by a multitude of that usually cannot be separated. This study focuses on teachers' conceptions concerning the quality of the CPD courses in which they participated, as well as the contribution of these courses to the teachers' professional development. The study identifies variables that directly and indirectly influence these conceptions. Results were analyzed in relation to two level models dealing with the description of CPD processes amongst education professionals: Guskey's level model (2002), and Coldwell and Simkin's heuristic level model (2011). The findings support the first level of the latter model, which presents a clear picture of the variables that influence subjects' conceptions regarding the qualities and contributions of their CPD shortly prior to completing the course. The results elucidate the need to improve CPD qualities on the part of policy makers and those who are accountable for both policy implementation and teachers' general qualities.

הורדת קובץ המאמר
תפריט