התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" במכללות האקדמיות לחינוך: ההטמעה, ההתאמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון ועמדות חברי הסגל

התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" במכללות האקדמיות לחינוך: ההטמעה, ההתאמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון ועמדות חברי הסגל

The reform in teacher education programs in Israel:
How did the academic colleges of education implement
and perceive the reform?

תקציר

התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" היא תוצר עבודתן של שתי ועדות שהקימה המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(. הטמעת המתווים המנחים בתכניות ההכשרה להוראה במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות לוותה במחקר. מאמר זה מתמקד בממצאי המחקר על אודות אופן הטמעת המתווים המנחים בתכניות הלימודים לתואר ראשון (. B.Ed ) במכללות האקדמיות לחינוך. למחקר זה היו שלוש מטרות: )א( לבחון את דרך היערכותן של המכללות ליישום תכנית המתווים המנחים ואת תהליך היישום בהן; )ב( לבחון את מידת ההתאמה בין תכניות הלימודים במכללות לבין המתווים המנחים; )ג( לבחון את תפיסותיהם של בעלי תפקידים למיניהם במכללות את המתווים המנחים ואת תרומתם למוסד האקדמי ולהכשרת המורים בישראל. המחקר נערך ב 21- מכללות; השתתפו בו 20 בעלי תפקידים ו 118- מדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך. איסוף הנתונים התבסס על ארבעה כלי מחקר: שאלון רקע מוסדי, ניתוח של תכניות הלימודים החדשות, ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים במכללות ושאלון למדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך במכללות. ממצאי המחקר מלמדים על התאמה גבוהה למדי בין המתווים המנחים לבין תכניות הלימודים החדשות להכשרה להוראה שאישרה המל"ג. עם זאת, דומה שמידת השיתוף של המרצים והמדריכים הפדגוגיים בהכנת התכנית החדשה הייתה מוגבלת; המכריע בסוגיה זו היה המְרַכּז האקדמי, ראש בית הספר לחינוך או בעל תפקיד בכיר אחר במכללה. בהתבסס על ממצאי המחקר נדונים במאמר כמה היבטים של הטמעת שינויים בתכניות ההכשרה להוראה.

Abstract

The purpose of the current study was to examine how the most recent reform in teacher preparation programs in Israel was implemented in the academic colleges of education in Israel, as well as how the reform was perceived by the faculty members who teach in these programs. This study focused on the implementation of the reform in the primary academic program offered by the colleges (B.Ed.), a program that combines discipline studies and teaching studies. The study was conducted in 21 academic colleges of education in Israel. Twenty key faculty members who served in administrative positions at these colleges and 118 faculty members who taught at these colleges participated in the study. Data were collected as follows: (a) quantitative and qualitative analyses of the new study programs were carried out; (b) a questionnaire to key figures to obtain general information about the college; (c) a questionnaire to faculty members at each college to obtain information on how they perceived the implementation of the recent reform; and (d) in-depth interviews with key figures involved in the implementation process of the reform at each college. Based on the data obtained from the analyses, questionnaires, and interviews, a number of observations can be made, among them that (a) the majority of the colleges implemented the principles of the new reform appropriately; (b) only a small portion of the faculty members who taught at the colleges were involved in the implementation process of the reform; (c) implementation tended to be top-down, with decisions being made by key figures at each college. Based on the findings of this study, we suggest how new reforms in teacher preparation programs should be implemented by the academic colleges of education in Israel.

הורדת קובץ המאמר
תפריט