התפתחות ונסיגה בתפיסת תפקיד המורה: חקר מקרה בהכשרת מורים

התפתחות ונסיגה בתפיסת תפקיד המורה: חקר מקרה בהכשרת מורים

התפתחות ונסיגה בתפיסת תפקיד המורה:
חקר מקרה בהכשרת מורים

תקציר

מחקר זה בדק את ההתפתחות המקצועית הפדגוגית של מתכשרים להוראה בהיבטשל תפיסת תפקידם כמורים במהלך השנתיים הראשונות מבין ארבע השנים שבהןפעלה תכנית הכשרת מורים לבית הספר העל יסודי. המחקר מתמקד בתיאור ובניתוחהתהליכים שהתרחשו במסגרת ההתנסות המעשית בשנתיים אלה, שבה נדרשוהסטודנטים ללמד תלמידי כיתות ז' תכנית בנושא "בר-מצווה". בשנה הראשונה לימדוהסטודנטים את התכנית במתכונת של סמינר. כל סטודנט העביר שישה סמינריםוכל סמינר נמשך שלושה ימים. בשנה השנייה לימדו הסטודנטים אותה תכניתבמסגרת כיתתית, פורמלית. המחקר עקב בדרך של מחקר איכותני, באמצעות ניתוחותיאור תצפיות, ראיונות ומסמכים אחר תהליך השינוי שחל באמונות ובתפיסות של המתכשרים להוראה ביחס לתפקידם כמורים במהלך שנתיים של הכשרה. התופעה המוכרת בספרות, של שינוי בתפיסת התפקיד כחלק מתהליך ההתפתחותהמקצועית, התגלתה גם במחקרנו ובעוצמה חריפה ביותר; המעבר היה מגישההמתבוננת במעשה ההוראה מנקודת ראות אידאליסטית בשנת ההתנסות הראשונה אל גישה פרגמטית בשנת ההתנסות השנייה. אולם, בשעה שהספרות העוסקת בהתפתחותם של מתכשרים להוראה מתייחסתבדרך כלל לתפיסה האידאליסטית כביטוי לחוסר בשלות ולעמדה לא מפותחת, טועניםאנו, כי בהקשר של התכנית שנבדקה, אידאליזם ותחושת שליחות הם סוג של איכויותשיש לשאוף להשיגן ומתוך כך, המעבר מאידאליזם לפרגמטיזם מבטא, לדידנו, נסיגה ולא התקדמות.

Abstract

מחקר זה בדק את ההתפתחות המקצועית הפדגוגית של מתכשרים להוראה בהיבטשל תפיסת תפקידם כמורים במהלך השנתיים הראשונות מבין ארבע השנים שבהןפעלה תכנית הכשרת מורים לבית הספר העל יסודי. המחקר מתמקד בתיאור ובניתוחהתהליכים שהתרחשו במסגרת ההתנסות המעשית בשנתיים אלה, שבה נדרשוהסטודנטים ללמד תלמידי כיתות ז' תכנית בנושא "בר-מצווה". בשנה הראשונה לימדוהסטודנטים את התכנית במתכונת של סמינר. כל סטודנט העביר שישה סמינריםוכל סמינר נמשך שלושה ימים. בשנה השנייה לימדו הסטודנטים אותה תכניתבמסגרת כיתתית, פורמלית. המחקר עקב בדרך של מחקר איכותני, באמצעות ניתוחותיאור תצפיות, ראיונות ומסמכים אחר תהליך השינוי שחל באמונות ובתפיסות של המתכשרים להוראה ביחס לתפקידם כמורים במהלך שנתיים של הכשרה. התופעה המוכרת בספרות, של שינוי בתפיסת התפקיד כחלק מתהליך ההתפתחותהמקצועית, התגלתה גם במחקרנו ובעוצמה חריפה ביותר; המעבר היה מגישההמתבוננת במעשה ההוראה מנקודת ראות אידאליסטית בשנת ההתנסות הראשונה אל גישה פרגמטית בשנת ההתנסות השנייה. אולם, בשעה שהספרות העוסקת בהתפתחותם של מתכשרים להוראה מתייחסתבדרך כלל לתפיסה האידאליסטית כביטוי לחוסר בשלות ולעמדה לא מפותחת, טועניםאנו, כי בהקשר של התכנית שנבדקה, אידאליזם ותחושת שליחות הם סוג של איכויותשיש לשאוף להשיגן ומתוך כך, המעבר מאידאליזם לפרגמטיזם מבטא, לדידנו, נסיגה ולא התקדמות.

הורדת קובץ המאמר
תפריט