התפתחות פרופסיונלית של מורים חונכים: השוואה בין שתי מסגרות חונכוּת

התפתחות פרופסיונלית של מורים חונכים: השוואה בין שתי מסגרות חונכוּת
תקציר

החונכוּת בשלב הכניסה להוראה נועדה לספק תמיכה בקליטה של מורים מתחילים במוסדות החינוך ובחִברוּת (סוציאליזציה) שלהם לתפקיד המורה. המחקר המתואר במאמר זה בחן היבטים מרכזיים בהבניית תפקיד החונכוּת כמנוף להתפתחות פרופסיונלית של המורה החונך, וזאת תוך כדי השוואה בין שתי מסגרות חונכוּת: מסגרת המשקפת סביבה ארגונית מסורתית ומסגרת המשקפת סביבה ארגונית שיתופית (חממה). לשם כך המחקר בדק את המניעים של המורים החונכים בבחירת התפקיד, את ההיבטים המקצועיים של עבודתם ואת ההיבטים הארגוניים הכרוכים ביישום תהליך החונכוּת. נוסף על כך נבדקה בכל מסגרת תפיסת תרומתה של החונכוּת לפיתוח הפרופסיונלי של החונכים. הממצא המרכזי של המחקר הוא הבחנה בין שתי מסגרות החונכוּת בשני נושאים עיקריים: המניע הפנימי-מקצועי לבחירה בתפקיד המורה החונך ותפיסת ההשתתפות בהשתלמות להכשרת חונכים כמאפיין מקצועי של המורים. עוד נמצא כי המורים החונכים שהשתתפו בחממות תפסו את תרומת החונכוּת לפיתוחם הפרופסיונלי כגבוהה, ואילו עמיתיהם במסגרות המסורתיות תפסו את תרומתה כבינונית בלבד. מהמחקר עולה כי מניע מקצועי ומניע כלכלי לבחירה בתפקיד המורה החונך, זמינות המשאבים לביצוע התפקיד והשתתפות בקורס להכשרת חונכים הם גורמים דומיננטיים בשתי המסגרות, וההבדל העיקרי ביניהן הוא בתפיסת תרומתה של ההכשרה לאיכות ההוראה. המאמר דן בהשלכות של ממצאים אלה על מודלים של חונכוּת.

הורדת קובץ המאמר
תפריט