ועדת היגוי כמובילת מדיניות במערך ה-PDS

ועדת היגוי כמובילת מדיניות במערך ה-PDS

The role of the steering committing in leading the PDS policy

תקציר

ועדת היגוי היא אחד המבנים הארגוניים במערך ה- PDS אשר נועדו לחזק את השותפות בין המוסד האקדמי להכשרת מורים לבין בתי הספר. מטרת המחקר אשר מוצג במאמר זה הייתה לבדוק את ההתפתחות של הובלת המדיניות במערך ה- PDS באמצעות ועדת ההיגוי. לשם כך נבחנו ונותחו פרוטוקולים של ועדת היגוי במשך עשר שנים. מניתוח התוכן נגזרו קטגוריות וקטגוריות משנה המבטאות מאפיינים של עבודת ועדת ההיגוי. ממצאי המחקר מעידים על עלייה מתמדת במספרם של בתי הספר, הנציגים ובעלי התפקידים אשר נוטלים חלק בשותפות; על שינויים במאפייני התכנים שנדונו – התמקדות בנהלים שהתחלפה בהתמקדות בצורכי השטח, ופתרון בעיות אד הוק אשר התחלף בתכנון מערכתי לטווח ארוך; ועל מעבר של הצוותים החינוכיים בבתי הספר מפסיביות לאקטיביות, וזאת בד בבד עם המרת מימוש אינטרסים של המכללה במימוש אינטרסים הדדיים של המכללה ובית הספר. ממצאי המחקר מחזקים את ההנחה בדבר חשיבותה ותרומתה של ועדת ההיגוי להבניית השותפות וליישום המדיניות במערך ה- .PDS

Abstract

The steering committee is one of the organizational structures established in professional development schools (PDS) in order to strengthen the partnership between the school and the college of teacher education. The purpose of this study is to examine the development of utilizing steering committees in order to lead PDS policy. A content analysis of the protocols of steering committees over 10 years was performed, yielding categories and subcategories. The findings indicate: A steady increase in the number of partner schools, representatives, and officials; Changes in the characteristics of the protocols' contents from a focus on procedures to a focus on needs in the field, from ad hoc troubleshooting to long-term systemic planning, from passivity to activity on the part of the school staff, and from realizing solely the interests of the college to realizing the mutual interests of both the college and the school. The findings reinforce the importance and contribution of the steering committee in structuring and implementing the partnership policy in the PDS.

הורדת קובץ המאמר
תפריט