זהות מקצועית של מורים: המושג ו מדידתו

זהות מקצועית של מורים: המושג ו מדידתו

Teachers' professional identity:The concept and its measurement

תקציר

תקציר בבואנו להגדיר את המושג "זהות מקצועית של מורה" אנו נתקלים באי-בהירות המתבטאת בשתי גישות: האחת מנסה להציג הגדרה אובייקטיבית של המושג, והאחרת מעודדת פרשנות אינדיבידואלית וסובייקטיבית שלו. מחקר זה מציג ניסיון להבין את הזהות המקצועית של מורה באמצעות שאלון חצי פתוח שפותח על סמך שאלונים מוקדמים, אשר הועבר למורי ,) מורים, ובאמצעות קבוצות דיון של מורי מורים ומורים. 168 מורים מבתי ספר יסודיים ) 50% מחטיבות ביניים ) 33% ( ומתיכונים ) 17% ( ענו על שאלון הכולל 41 פריטים. ניתוח גורמים מגשש וניתוח גורמים מאשש הצביעו על ארבעה גורמים המרכיבים את הזהות המקצועית של המורים, הכוללים 27 פריטים. הגורמים שנמצאו הם: ביטחון בבחירה המקצועית, תחושת חוללות עצמית, תחושת שליחות ומוניטין מקצוע ההוראה.

Abstract

The attempt to define the concept "teachers' professional identity" encounters a lack of clarity that is expressed in two possible approaches. The first seeks to present an objective definition of the term, while the second advocates a subjective and individual interpretation of it. This study represents an attempt to understand the teacher's professional identity objectively by employing a Likert-type questionnaire developed from items taken from preliminary questionnaires, a semi-open questionnaire administered to teacher educators, and discussion groups comprising teacher educators and teachers. A pilot study was conducted, based on 168 teachers from elementary schools (50%), junior high schools (33%), and high schools (17%), who responded to the 41-item Likert-type questionnaire. By means of an exploratory factor analysis (EFA) and a confirmative factor analysis (CFA), four factors constituting teachers' professional identity were identified: (1) confidence in choice of profession, (2) a sense of self-efficacy, (3) a sense of mission, and (4) the reputation of the teaching profession.

הורדת קובץ המאמר
תפריט