חינוך לרב-תרבותיות באקדמיה: מדיון דיאלוגי לפרקטיקה שוויונית

חינוך לרב-תרבותיות באקדמיה: מדיון דיאלוגי לפרקטיקה שוויונית

Educating for cultural diversity in academia:
From dialogical discussion to egalitarian practice

תקציר

מוסדות אקדמיים רבים מעלים את השאלה כיצד תוכנית לימודים אקדמית עשויה לקדם חברה משותפת ורב-תרבותית. בין האתגרים הרבים עליהם להתמודד עם העובדה שסטודנטים אינם מצטרפים למהלך אידיאולוגי זה באופן וולונטרי; מטרתם העיקרית היא רכישת תואר אקדמי. במחקר הפעולה המתואר במאמר זה מתחקים שני ראשי ״תוכנית מצוינים להוראה״ אחר ניסיונותיהם להטמיע בתוכנית הלימודים חינוך לרב-תרבותיות בחברה שסועה ומפולגת ולרתום את הקמפוס מרובה התרבויות וההטרוגני מבחינה לאומית למהלך חינוכי זה. המחקר מציג מודלים שונים שנוסו לאורך כעשר שנים בתוכנית מצוינים המורכבת משתי תת-תוכניות, ערבית ויהודית. אחד הממצאים העיקריים הוא שלפרקטיקות שוויוניות במשימות משותפות תרומה בעלת ערך לקידום חינוך לרב-תרבותיות אף יותר מלבירור דיאלוגי מעמיק ול"נגיעה בעצבים החשופים של הקונפליקט".

Abstract

Many academic institutions are asking how an academic curriculum can promote a shared, culturally diverse society. Among the numerous challenges facing them is the fact that students do not voluntarily join this ideological endeavor. Their principal aim is to obtain an academic degree. In the action research described in the present article, two heads of an excellence in teaching program trace their attempts to incorporate in the curriculum education for cultural diversity in a torn and divided society, and to enlist a nationally and culturally diverse campus to this educational endeavor. The research presents a variety of models that have been tried in the course of ten years in the excellence program, which consists of two sub-programs, one Arab and the other Jewish. One of the main findings is that the contribution of egalitarian practices in joint assignments to promoting education for cultural diversity is even more valuable than an in-depth dialogic inquiry and ״touching the raw nerves of the conflict .״

הורדת קובץ המאמר
תפריט