חשיפת המבנה הלוגי של טקסט טיעון בשפה טבעית באמצעות הצרנתו בפרולוג )תִכנות בלוגיקה(

חשיפת המבנה הלוגי של טקסט טיעון בשפה טבעית באמצעות הצרנתו בפרולוג )תִכנות בלוגיקה(

Exposing the logical structure of argumentation texts
in natural language by means of its formalization in
PROLOG (logical programming)

תקציר

טקסט טיעון הוא הסוגה הספרותית הדומיננטית ביותר מבין אלו הנלמדות בכל שכבות הגיל. במערכת החינוך עוסקים בו הן בגני ילדים המיועדים לגיל הרך הן במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה. על מנת להבין טקסט כזה נדרש לנתח את המבנה הלוגי של הטיעון, כלומר לזהות את הטענה ולהצדיקה או להפריכה – משימה לא פשוטה בהתחשב בכך שלעתים הטענות משולבות בטקסט באופן מורכב. טקסט טיעון כולל היסק משתמע או היסק שאינו משתמע; מתברר כי לעתים אצל חלק מן הלומדים יש כשל לוגי להבחין בהיסק. מטרת מאמר זה היא לבחון את ההקבלה בין מבנה של טקסט טיעון לבין מבנה של תכנית לוגית הכתובה בפרולוג – שפת תִכנות לוגית )תִכנות בלוגיקה, PROgramming in LOGic (. תהליך הפיתוח של תכנית לוגית מתחיל בניתוח טקסט וכרוך בזיהוי רכיבי היסוד שלו )ישויות( והקשרים ביניהם. תהליך דומה אמור להתקיים בעת ניתוח מבנה של טקסט טיעון. אם אכן קיימת הקבלה כזו, אזי אפשר לבחון את השפעת הלמידה של כלי היסק לוגיים )באמצעות פתרון של בעיות בתִכנות לוגי( על יכולתם של התלמידים להבין טקסט טיעון בשפה טבעית, או להפך.

Abstract

at all grade levels. They are addressed throughout the education system in kindergartens and schools, as well as in academic institutions of higher education. In order to understand argumentation texts, the logical structure of the argument must be analyzed. In other words, the claim must be identified and justified or refuted – not an easy task considering that claims are sometimes embedded in a complex text. Argumentation texts include implied inference or uncertain inference; it turns out that students sometimes exhibit a logic failure to identify inference. The purpose of the article is to examine the analogy between the structure of argumentation texts and the structure of logic programs written in PROLOG, a logical programming language (PROgramming in LOGic). The development of a logic program begins with text analysis that involves identifying the basic components (entities) of the text and the relationships among them. A similar process should take place when analyzing the structure of an argumentation text. If indeed such an analogy exists, then we can examine the effects of learning ׳ logical inference tools (by solving logical programming problems) on students ability to understand natural language argumentation texts, or vice versa.

הורדת קובץ המאמר
תפריט