ידע דיסציפלינרי של מורים למדעים במגזר היהודי ובמגזר הערבי בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית

ידע דיסציפלינרי של מורים למדעים במגזר היהודי ובמגזר הערבי בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית

Science teachers׳ Disciplinary Knowledge at Different
Stages in Their Professional Development in the Jewish and Arab Sectors

תקציר

נקודת המוצא של המחקר הנוכחי היא חשיבותו של הידע הדיסציפלינרי של מורים למדעים. נבדקה בו לראשונה באופן ישיר רמת הידע של מורים למדעים בבתי הספר היסודיים במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל, בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית: מורים מקצועיים (N=80), מורים מתמקצעים שהשתתפו בתוכנית הרחבת הסמכה למדעים (N=119), ופרחי הוראת מדעים במכללות אקדמיות לחינוך (N=224). כלי המחקר היה שאלון ידע בנושא מצבי הצבירה של החומר. השאלון הכיל 35 היגדים. המסיחים לתשובות הנכונות נבנו על בסיס תפיסות שגויות, וניתוח הממצאים מתייחס למספר התשובות הנכונות. הממצאים העידו על רמת ידע נמוכה של כלל משתתפי המחקר (ציון ממוצע 61.3). הציון של המורים המקצועיים היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית מזה של המורים המתמקצעים, ולא נמצא הבדל מובהק בין הציון של פרחי ההוראה לבין שתי קבוצות המורים. החוקרים אף השוו בין פרחי הוראה ומורים במגזר הערבי לבין עמיתיהם במגזר היהודי, והתברר כי ציוני הידע של פרחי הוראה ומורים במגזר הערבי גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מאלה של מקביליהם במגזר היהודי. למחקר השלכות יישומיות על הכשרת מורים למדעים בבתי הספר היסודיים.

Abstract

There is a shortage of elementary school mathematics and science teachers in Israel; consequently, some of the teachers currently teaching these subjects are not qualified to do so. Low scores in international tests and a renewed look at the issue have led to the establishment of subject-specific professional development programs, in which teachers can supplement their basic knowledge in the relevant subjects. This study examines directly, and for the first time, the level of science teachers׳ (N=119) knowledge, and compares the results with those of expert teachers (N=80) and pre-service teachers (N=224) in the Jewish and Arab sectors. The study also records misconceptions in the subject. A comparison between pre-service and in-service teachers in the Arab sector and their Jewish counterparts found that the Arab pre-service and in-service teachers׳ knowledge levels were considerably higher than those of their Jewish counterparts. The results of the study are discussed specifically with regard to their implications for teacher training, and the relationship between the teachers׳ level of knowledge and their pupils׳ knowledge.

הורדת קובץ המאמר
תפריט