יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל

יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל

School efficiency and the improvement in
students' gains in special education schools
in the Jewish and Arab sectors in Israel

תקציר

המחקר המוצג במאמר בדק את הקשר בין מדדי יעילות ארגונית בבתי ספר לבין ההתקדמות בהישגי תלמידים מתחילת שנה ועד סופה, בשלושה נושאים: תחומי למידה בסיסיים )מוטוריקה גסה, תפיסה חזותית, התפתחות לשונית ואחרים(, הבנת הנקרא ומתמטיקה. במחקר השתתפו שמונה בתי ספר לחינוך מיוחד, ארבעה במגזר היהודי וארבעה במגזר הערבי, ונבדקו גם ההבדלים בין שני המגזרים. מן הממצאים עולה כי: )א( ככל שהמורים תפסו את מדדי היעילות של בית הספר כגבוהים יותר, כך הייתה התקדמות התלמידים רבה יותר בתחומי הלמידה הבסיסיים ובהבנת הנקרא; )ב( המורים בבתי הספר במגזר היהודי העידו על מידה רבה יותר של יעילות מזו שהעידו עליה המורים במגזר הערבי; )ג( ההבדל בין המגזרים במדדי היעילות היה נמוך בהרבה מן ההבדל בהתקדמות התלמידים: במגזר הערבי הייתה התקדמות נמוכה במידה ניכרת מזו שהייתה במגזר היהודי.

Abstract

Eight special education schools, four Jewish and four Arab, participated in a study that examined the effects of organizational features on students' gains in three subjects: basic learning skills, reading comprehension and math. The Jewish and Arab schools were compared with regard to the relationship between organizational features and student gains. Results indicate (a) that there was a high correlation between school organizational efficiency and students' gains in basic learning skills and reading comprehension; and (b) that Jewish schools scored higher than Arab schools on the organizational features, but (c) the gap between the Jewish and the Arab students' gains was much more salient in favor of the Jewish students than the gap between the schools regarding their organizational features.

הורדת קובץ המאמר
תפריט