להיות אמן, להיות אישה אינטרטקסט וספרות ילדים

להיות אמן, להיות אישה אינטרטקסט וספרות ילדים

להיות אמן, להיות אישה
אינטרטקסט וספרות ילדים

תקציר

קריאה משמעותית בטקסט ספרותי נבנית בפעילות קורא המגייס גוף ידע לשוני וספרותי, שבנה במפגשיו הקודמים עם טקסטים, למהלך אקטיבי ומורכב של קריאה. אינטרטקסטואליות מרחיבה את תחום ההיווצרות של פרשנות טקסטים מעבר לקורא, ומשמעה התחקות אחר ,(Allen, 2000) למרחב המצוי בתנועה שבין הטקסטים מערכות גומלין בין טקסטים: הטקסט זוכה לקול ייחודי בדיאלוג עם טקסטים שונים. המאמר מציג קריאות שונות בסיפור אחד מאת נורית זרחי ( 1995 ), "בוטיק סיגי וחוט", על פי התפיסה הרואה באינטרטקסטואליות כלי כנגד קיבוע משמעות יחידה ליצירה. הקריאות מתחקות אחר יחסי הגומלין בין הסיפור לבין סיפורי מעשיות, ספרות פמיניסטית, מיתולוגיה, ספרות ארס-פואטית, ספרות אקסיסטנציאליסטית, איור של הילה חבקין ומרחבים תרבותיים נוספים. האינטרטקסטואליות מעוררת שאלות באשר להיבט הספרותי והחינוכי בספרות ילדים בשל מגבלות בידע העולם, בניסיון החיים והקריאה של קורא-ילד, ובשל התפקיד שממלא המבוגר, המתווך בין הספרות לילד. החינוך לאינטרטקסטואליות הוא אתגר להכשרת המורים. טיפוח כשירות בין- טקסטואלית בקרב סטודנטים להוראה נדון בהיבטים קונספטואליים קוריקולאריים ומתודיים.

Abstract

קריאה משמעותית בטקסט ספרותי נבנית בפעילות קורא המגייס גוף ידע לשוני וספרותי, שבנה במפגשיו הקודמים עם טקסטים, למהלך אקטיבי ומורכב של קריאה. אינטרטקסטואליות מרחיבה את תחום ההיווצרות של פרשנות טקסטים מעבר לקורא, ומשמעה התחקות אחר ,(Allen, 2000) למרחב המצוי בתנועה שבין הטקסטים מערכות גומלין בין טקסטים: הטקסט זוכה לקול ייחודי בדיאלוג עם טקסטים שונים. המאמר מציג קריאות שונות בסיפור אחד מאת נורית זרחי ( 1995 ), "בוטיק סיגי וחוט", על פי התפיסה הרואה באינטרטקסטואליות כלי כנגד קיבוע משמעות יחידה ליצירה. הקריאות מתחקות אחר יחסי הגומלין בין הסיפור לבין סיפורי מעשיות, ספרות פמיניסטית, מיתולוגיה, ספרות ארס-פואטית, ספרות אקסיסטנציאליסטית, איור של הילה חבקין ומרחבים תרבותיים נוספים. האינטרטקסטואליות מעוררת שאלות באשר להיבט הספרותי והחינוכי בספרות ילדים בשל מגבלות בידע העולם, בניסיון החיים והקריאה של קורא-ילד, ובשל התפקיד שממלא המבוגר, המתווך בין הספרות לילד. החינוך לאינטרטקסטואליות הוא אתגר להכשרת המורים. טיפוח כשירות בין- טקסטואלית בקרב סטודנטים להוראה נדון בהיבטים קונספטואליים קוריקולאריים ומתודיים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט