למה לי להיות מורה? גורמי משיכה וגורמי דחייה בבחירת מקצוע ההוראה

למה לי להיות מורה? גורמי משיכה וגורמי דחייה בבחירת מקצוע ההוראה

Me? A Teacher?! Considerations concerning the choice
of teaching as a profession

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה נועד לזהות את מוקדי המשיכה ואת מוקדי הדחייה של מקצוע ההוראה ולהתוות דרכי פעולה שיהפכו אותו לאטרקטיבי בעיני מועמדים ראויים. במחקר השתתפו שתי קבוצות נבדקים: צעירים שהגיעו ל"ימים פתוחים" במוסדות אקדמיים, וברובם אינם מתכוונים כלל לפנות להוראה (n=358), וסטודנטים העוברים הסבה מקצועית להוראה, לאחר שעסקו במקצועות אחרים (n=186). הנבדקים מילאו שאלון ובו התבקשו להעריך את החשיבות שהם מייחסים לשיקולים שונים בעת בחירת מקצוע בכלל, ובאיזו מידה שיקולים אלה מתקיימים במקצוע ההוראה. בדיקת הפער בין ההערכות המקבילות הצביעה על מאפיינים שקיימים בהוראה לצד אלה הנתפסים כחסרים בה. בהשוואה בין שתי הקבוצות נמצא כי העוברים הסבה להוראה מייחסים חשיבות רבה יותר למאפיינים שההוראה עונה עליהם וחשיבות פחותה למאפיינים החסרים בה. בהערכות הנבדקים באשר להשפעת שינויים אפשריים על נטייתם לפנות להוראה מסתמנים שני מישורי פעולה להפיכת המקצוע לאטרקטיבי יותר: )א( הבלטת ההיבטים החיוביים של המקצוע וזיהוי מועמדים מתאימים שההוראה היא עיסוק מושך עבורם; )ב( הכנסת שינויים שחלקם קשורים בהטבות ובשיפור תנאי העבודה של המורים, וחלקם קשורים בהעלאת איכות המתקבלים להוראה. הטמעת שינויים אלה תעודד פנייה של אנשים כישרוניים למקצוע ותעלה את רמת ההוראה והחינוך בישראל.

הורדת קובץ המאמר
תפריט