למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי

למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי

למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי

תקציר

מציאות מורכבת ותחרותית כופה על ארגונים שונים, וביניהם בתי ספר, להפוךלארגונים לומדים ולשפר את איכות התהליך החינוכי ואת השירות שניתן במסגרתם. למחקר שתי מטרות עיקריות: האחת, לאתר ולזהות את המבנים ואת המנגנוניםשבאמצעותם מתבצעת הלמידה הארגונית בבית ספר יסודי אחד. המטרה השנייה היאלנסות ולחשוף את קשרי הגומלין בין מבני הלמידה הארגונית ומנגנוניה לבין התרבותהארגונית והחזון החינוכי המאפיינים את בית הספר הנחקר כארגון לומד. המחקר הואאיכותני-תיאורי. הממצאים מעידים על קיומו של חזון חינוכי משותף לצוות, המתממשברובו בעזרת תהליך ארגוני מערכתי – למידה ארגונית – בכל רמות המוסד החינוכי, ובכך חידושו. נראה שהסדרים ארגוניים פורמליים ומנגנוני למידה מאפשרים במידה רבה לצוות ביתהספר ליצור ידע חדש ולהטמיעו בשגרה ובהסדרים הארגוניים של בית הספר, כךש"התאוריה המוצהרת" הופכת ל"תאוריה שבשימוש", למציאות יום-יומית בבית הספרהנחקר. מחקר זה תורם להבנתם של מאפייני החזון החינוכי, התרבות, המבנים ומנגנוני הלמידה הארגונית, המסייעים לבית הספר לחולל שיפור מתמשך.

Abstract

מציאות מורכבת ותחרותית כופה על ארגונים שונים, וביניהם בתי ספר, להפוךלארגונים לומדים ולשפר את איכות התהליך החינוכי ואת השירות שניתן במסגרתם. למחקר שתי מטרות עיקריות: האחת, לאתר ולזהות את המבנים ואת המנגנוניםשבאמצעותם מתבצעת הלמידה הארגונית בבית ספר יסודי אחד. המטרה השנייה היאלנסות ולחשוף את קשרי הגומלין בין מבני הלמידה הארגונית ומנגנוניה לבין התרבותהארגונית והחזון החינוכי המאפיינים את בית הספר הנחקר כארגון לומד. המחקר הואאיכותני-תיאורי. הממצאים מעידים על קיומו של חזון חינוכי משותף לצוות, המתממשברובו בעזרת תהליך ארגוני מערכתי – למידה ארגונית – בכל רמות המוסד החינוכי, ובכך חידושו. נראה שהסדרים ארגוניים פורמליים ומנגנוני למידה מאפשרים במידה רבה לצוות ביתהספר ליצור ידע חדש ולהטמיעו בשגרה ובהסדרים הארגוניים של בית הספר, כךש"התאוריה המוצהרת" הופכת ל"תאוריה שבשימוש", למציאות יום-יומית בבית הספרהנחקר. מחקר זה תורם להבנתם של מאפייני החזון החינוכי, התרבות, המבנים ומנגנוני הלמידה הארגונית, המסייעים לבית הספר לחולל שיפור מתמשך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט