מ"אין בעיה" ל"חליפה מיוחדת": התמודדות מערכת החינוך עם אלימות תלמידים

מ"אין בעיה" ל"חליפה מיוחדת": התמודדות מערכת החינוך עם אלימות תלמידים

From "non-issue" to "a unique suit":
How the education system copes with
pupils' violence

תקציר

במאמר מוצגת מדיניות מערכת החינוך בישראל בזיקה לתופעת האלימות בבתי הספר. באמצעות מודל “הקריירה של בעיה חברתית” מתואר תהליך שינוי, תוך התייחסות לאופני ההתמודדות הייחודיים של מערכת החינוך בכל אחד משלושת שלבי מודל זה. השלב ראשון – שלב ה”אין בעיה" – מאפיין את שנות השבעים-שמונים, אז החלו אמצעי התקשורת לדווח על מקרי אלימות קשים שהתרחשו בין כותלי בתי הספר, והמחקר אישש זאת )הורוביץ ואמיר, 1981 (. עם זאת התופעה לא הצליחה לחדור מבעד למחסום הפוליטי, החברתי והחינוכי. בשלב שני – שנות התשעים – חדרה התופעה לזירה החינוכית, ומשרד החינוך הכיר בקיומה של התופעה ועודד הפעלה של עשרות פרויקטים נקודתיים ותכניות מדף, שנועדו להביא לשיפור מהיר ולהעיד על עשייה. בשלב השלישי – העשור האחרון – הגישה המערכתית מתבססת, ומשרד החינוך דואג לעיצוב וליישום של מדיניות המושתתת על המלצות ועדת וילנאי, על ממצאים מסקרי ניטור רחבי היקף ועל ידע מצטבר מהארץ ומהעולם. בתי הספר אמורים "לתפור חליפה" ייחודית בהלימה למאפייניהם על מנת לקדם אקלים חינוכי מיטבי בכלל וטיפול בתלמידים בסיכון גבוה בפרט. גם אם סקרים עדכניים מצביעים על ירידה מתונה ברמת האלימות בקרב בני הנוער בישראל, קיימת בשלב זה ההכרה כי מדובר בבעיה חברתית חמורה ומורכבת, ולשם הפחתתה נדרש שיתוף פעולה מערכתי רב-תחומי, עקבי ויעיל.

Abstract

This article presents the policies of Israel's education system regarding the phenomenon of school violence. The process of change is described by means of "The Career of a Social Problem" model with reference to the unique coping modes of the education system at every stage of the model. The first stage, "non-issue", characterizes the 1970s and 1980s, when the media began to report severe incidents of violence in schools involving both pupils and educational staff. Despite the fact that this situation was verified by research (Horowitz & Amir, 1981), the phenomenon could not overcome the political, social and educational barriers. During the second stage, the 1990s, the phenomenon penetrated the barriers and burst into the international arena. The Ministry of Education recognized its existence and promoted dozens of projects and programs intended for rapid improvement, at the same time demonstrating that action was being taken. During the third stage, the last decade, a systematic approach has been established. The Ministry of Education designs and implements policies based on the Vilnai Committee recommendations, on findings from broad monitoring surveys, and on accumulated knowledge from Israel and abroad. Schools are urged to tailor a "unique suit" that corresponds to their specific contextual characteristics in order to foster a positive school climate in general as well as develop a mode of dealing with children at high risk in particular. Although current surveys indicate a mild decrease in the level of adolescent violence in Israel, it is still recognized as a serious and complex social problem that requires effective, consistent, interdisciplinary, systemwide cooperation.

הורדת קובץ המאמר
תפריט