מאפייניהם של מורים חונכים ילידים ) native ( ושל מורים חונכים מהגרים immigrant( ( המלמדים בבתי ספר לפיתוח מקצועי

מאפייניהם של מורים חונכים ילידים ) native ( ושל מורים חונכים מהגרים immigrant( ( המלמדים בבתי ספר לפיתוח מקצועי

Characteristics of native and immigrant mentor teachers who teach in professional development schools

תקציר

המורים החונכים במערך ה- PDS נחלקים לשני סוגים: אלה שהוכשרו מלכתחילה להוראה במערך ה- PDS )'מורים חונכים ילידים'( ואלה שהוכשרו להוראה בדרך המסורתית )ועם הזמן "היגרו" לדרך הכשרה חדשה – 'מורים חונכים מהגרים'(. מקורם של מונחים אלה הוא בתחום הטכנולוגיה – התלמידים הם ילידים ש"נולדו לתוך הטכנולוגיה", ואילו המורים הם המהגרים לעולם זה. מטרת המחקר המוצג במאמר זה היא לבדוק את מאפייניהם של המורים החונכים הילידים ושל המורים החונכים המהגרים. המתודולוגיה היא איכותנית, וכלי המחקר הוא ריאיון חצי-מובנה. מניתוח הממצאים עולים כמה הבדלים בין המורים החונכים בסוגיית תפיסת התפקיד שלהם: מורים חונכים ילידים ראו את עיקר תפקידם בגילוי פתיחות ובמתן דוגמה אישית לסטודנטים, כמו גם בבניית מערכת של יחסי אמון, שותפות ופתיחות עִמם, ואילו מורים חונכים מהגרים ראו את תפקידם העיקרי בפיתוח ידע תוכן פדגוגי בקרב הסטודנטים.

Abstract

There are two types of mentor teachers in the professional development schools (PDS) system: teachers who were trained to teach via the traditional method ("immigrant mentor teachers") and teachers who were trained via the PDS model ("native mentor teachers"). These concepts derive from the technological domain whereby digital natives are those who were born into technology, while their teachers are digital immigrants to this world. In the present research, we examined whether differences exist in the perception of the role and the requisite traits of immigrant and native mentor teachers, and how their training influences these perceptions. Interviews were held conducted with immigrant and native mentor teachers. The findings indicate differences in the way the mentor teachers perceived their role: Native mentor teachers viewed their main role as being caring and open, serving as a role model, and building a relationship of trust, cooperation, and openness with the student teachers. Immigrant mentor teachers viewed their main role in developing pedagogical content knowledge.

הורדת קובץ המאמר
תפריט