מאפייני הכתיבה האקדמית של סטודנטים חרדים

מאפייני הכתיבה האקדמית של סטודנטים חרדים

Characteristics of Haredi Students׳ Academic Writing

תקציר

מאמר זה עוסק במיומנויות הכתיבה האקדמית של סטודנטים חרדים. שאלת המחקר מתייחסת ליכולתם של גברים שגדלו במערכת החינוך החרדית להתמודד עם משימות אקדמיות. שאלה זו נבדקה באמצעות בחינה של תוצרי כתיבה במטלת החיבור במבחן הפסיכומטרי. ממצאי המחקר מעידים שהסטודנטים החרדים אינם מכירים את מוסכמות הכתיבה האקדמית. חוסר ידע זה בא לידי ביטוי בשימוש בז'רגון כתיבה ייחודי וכן בנטייה לנחרצות ובהיעדר הקפדה על מבנה החיבור (פיסוק, חלוקה לפסקות וכו'). מוקד נוסף של המחקר היה ההתנסות בכתיבה בישיבה. סוגיה זו נבחנה באמצעות ראיונות וסקר רטרוספקטיבי. הממצאים מראים כי בניגוד למערכת החינוך הממלכתית, ההתנסות בכתיבה בישיבה פוחתת עם השנים, וב"ישיבה הגדולה" המקבילה לכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון, הלימודים מתקיימים בעיקר בעל פה.

Abstract

The article deals with the characteristics of haredi students ׳ academic writing. This is a population that grew up in the haredi education system, which raises questions about their ability to comprehend academic tasks. We attempted to answer this question through analytical examination of a theoretical composition, utilizing the writing task that is customarily used in psychometric testing. The main conclusion to emerge from this research is that haredi students are not familiar with academic writing standards, which is reflected in use of yeshiva vocabulary, a tendency towards decisiveness, and lack of coherent structure. The second research question was: What place does writing occupy in the haredi education system for boys? We attempted to answer this question by analyzing qualitative interviews with haredi students, and a survey in which haredi students participated. It emerges from the interviews and survey that writing occupies a secondary place in the haredi education system, compared to rote learning, which occupies a more central place. Our research concludes that writing in yeshivas is limited, and becomes increasingly rare as the student matures.

הורדת קובץ המאמר
תפריט