מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי – ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב

מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי – ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב

מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי
פלורליסטי – ארבעה חקרי מקרה
מן האקדמיה בארה"ב

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

בישראל מתקיים זה כעשור פולמוס אקדמי וציבורי על אודות רב-תרבותיות וחינוךרב-תרבותי. בקרב אנשי החינוך ומכשירי המורים המתדיינים בשיח רווחת ההנחה, כי יש להפוך את החינוך הרב-תרבותי לחלק מובנה בתכניות הכשרת המורים ולבססתכניות אלו על האידיאולוגיה הרב-תרבותית הפלורליסטית, תוך העדפתה על האסכולה הרב-תרבותית הפרטיקולרית. השיח הישראלי מבוסס בעיקרו על ייבוא של טיעונים ושל תאוריות מן הפולמוסהמתקיים בארה"ב זה שלושה עשורים. מאמר זה נועד להוסיף לשיח הישראלי תובנותמן השיח האמריקני באמצעות חקר תוצרים פרקטיים של הפולמוס התאורטי – ארבעה אבות-טיפוס של תכניות לימוד רב-תרבותיות פלורליסטיות. מתוך הכרה בכך שהחברה הישראלית והחברה האמריקנית שונות זו מזו שוני מהותי, אין במאמר ניסיון להמליץ על אימוץ המודלים האמריקניים. המסקנות שיעלו מן העיוןבתולדות ההתפתחות הקוריקולרית הרב-תרבותית באקדמיה האמריקנית ישמשובסיס להמלצה על עקרונות הראויים להנחות את עיצובו של מודל ישראלי חדש של הכשרת מורים רב-תרבותית פלורליסטית.

Abstract

בישראל מתקיים זה כעשור פולמוס אקדמי וציבורי על אודות רב-תרבותיות וחינוךרב-תרבותי. בקרב אנשי החינוך ומכשירי המורים המתדיינים בשיח רווחת ההנחה, כי יש להפוך את החינוך הרב-תרבותי לחלק מובנה בתכניות הכשרת המורים ולבססתכניות אלו על האידיאולוגיה הרב-תרבותית הפלורליסטית, תוך העדפתה על האסכולה הרב-תרבותית הפרטיקולרית. השיח הישראלי מבוסס בעיקרו על ייבוא של טיעונים ושל תאוריות מן הפולמוסהמתקיים בארה"ב זה שלושה עשורים. מאמר זה נועד להוסיף לשיח הישראלי תובנותמן השיח האמריקני באמצעות חקר תוצרים פרקטיים של הפולמוס התאורטי – ארבעה אבות-טיפוס של תכניות לימוד רב-תרבותיות פלורליסטיות. מתוך הכרה בכך שהחברה הישראלית והחברה האמריקנית שונות זו מזו שוני מהותי, אין במאמר ניסיון להמליץ על אימוץ המודלים האמריקניים. המסקנות שיעלו מן העיוןבתולדות ההתפתחות הקוריקולרית הרב-תרבותית באקדמיה האמריקנית ישמשובסיס להמלצה על עקרונות הראויים להנחות את עיצובו של מודל ישראלי חדש של הכשרת מורים רב-תרבותית פלורליסטית.

הורדת קובץ המאמר
תפריט