מחקר פעולה ככלי בהכשרת מורים: מבט משווה על מחקרי פעולה בארבע מכללות להוראה

מחקר פעולה ככלי בהכשרת מורים: מבט משווה על מחקרי פעולה בארבע מכללות להוראה

Action Research as a Tool for Teacher Education: A Comparative Perspective on Action Research in Four Teacher Education Colleges

תקציר

מאמר זה משווה בין ארבעה מחקרי פעולה שנערכו בארבע מכללות להוראה. במוקד כל אחד מהמחקרים האלה עמדה התנסות של סטודנטים-מורים בהוראת התנ"ך בבתי ספר. הסטודנטים שהשתתפו במחקרי הפעולה היו מורים לכל דבר ועניין בכיתות בית הספר, וקיבלו אחריות מלאה לכל מרכיבי ההוראה. כמו כן, בכל ארבעת מחקרי הפעולה הייתה הקפדה על תהליך מחקרי מתועד, שקוף ואנליטי. אולם למעט קווי הדמיון האלה הייתה שונות גדולה בין המחקרים, ומכאן שיש כמה וכמה אפשרויות לערוך מחקרי פעולה בתהליכי הכשרת מורים. מסקנת המאמר היא שמחקר פעולה יכול לאפשר לסטודנטים-מורים להשמיע את קולם האותנטי, לתת ביטוי לידע מתוך הוראה ולא רק לידע על הוראה, ובכך לסייע לסטודנטים- מורים לשפר את דרכי ההוראה שלהם.

Abstract

The article compares four action research studies, conducted in four teacher education colleges, which focused on student-teachers ׳ experiences while teaching the Bible in schools. The student-teachers taught independently, with full responsibility for the whole teaching process, and conducted action research studies on their teaching, maintaining full research procedures, and preserving documented, transparent, and analytical processes. We identified considerable differences between the students ׳ studies, indicating a range of options for using action research in teacher education. The article emphasizes that action research can be a training tool that allows student-teachers to express their authentic voices and their knowledge in teaching, not only knowledge about teaching, while helping them to improve their teaching methods and abilities.

הורדת קובץ המאמר
תפריט