מחקר פעולה להפעלה אפקטיבית של "אופק חדש"

מחקר פעולה להפעלה אפקטיבית של "אופק חדש"

Action Research For the Effective Implementation of Ofek Hadash

תקציר

בשנתה השלישית של תוכנית "אופק חדש" נערכו כמה מחקרי פעולה משתפים בבתי ספר אחדים בצפון הארץ. הכוח המניע מאחורי המחקרים האלה היה קבוצת אנשי חינוך ופיתוח ארגוני, שעל רקע מצוקה של מורים ומנהלים הגדירה לעצמה שאלה לחקירה ולפעולה ועבדה בעצמה בדגם של מחקר פעולה. שאלת המחקר הייתה: כיצד אפשר להפעיל את תוכנית "אופק חדש" בהצלחה? למחקר נבחרו בתי ספר בעלי אפיונים שונים: בית ספר הנחשב "מצטיין", בית ספר כפרי, בית ספר פתוח, בית ספר ממלכתי-דתי ובית ספר מהמגזר הערבי. כן השתתפה במחקר קבוצה של מורים שעברו השתלמות להכשרת מורים במרכז הארץ. מהמחקר עולות שתי מסקנות ושאלה אחת. המסקנה הראשונה קשורה לפוטנציאל של "אופק חדש" לקדם מורים ותלמידים. מחקר הפעולה הראה שאכן אפשר להפעיל את התוכנית בהצלחה, שכן בעקבות הפעלתה נמדדו שיפורים בכל בתי הספר – בהישגים, בפדגוגיה, ביצירת צוותי מורים. המסקנה השנייה היא שמחקר פעולה הוא כלי אפקטיבי ליישום שינוי ארגוני בחינוך, כמו זה שמציע "אופק חדש", ולכן יש לעודדו. השאלה שעלתה היא אם אפשרי להחליף את ה"התבוננות בעשייה" (reflection on action), המקובלת במערכת החינוך ומטרתה שיפור המערכת הבית-ספרית, במחקר פעולה המציע סיכוי לשינוי ארגוני וחברתי ומקורו בשאלה מטרידה או בקושי מטריד.

Abstract

In the third year of the Ofek Hadash program, three collaborative action research studies were conducted in schools from three different sectors in Israel ׳s north. The driving force behind the research was a group of educators and organizational consultants whose aim was to understand how Ofek Hadash could be successfully implemented. Two conclusions and one question emerged. One conclusion pertains to the potential of Ofek Hadash to advance teachers and pupils, and the other to action research as an effective tool for implementing organizational change in education, as proposed by Ofek Hadash. The question is: Can reflection on action, which the education system favors as a methodology for constant improvement, be substituted with action research, which originates from pain and need, calls for action, partnership, and bold exploration of difficulties, an approach that ultimately brings about organizational and social change?

הורדת קובץ המאמר
תפריט