מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים, תעסוקתיים ומוסדיים של הנושרים מהוראה

מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים, תעסוקתיים ומוסדיים של הנושרים מהוראה

Which teachers are liable to drop out?
Demographic, occupational, and institutional
characteristics of teaching drop-outs

תקציר

נשירה של מורים ממערכת החינוך היא תופעה חברתית אשר מתרחבת בהתמדה בעשורים האחרונים במדינות רבות בעולם המערבי. מורים נוטים לעזוב את תחום ההוראה, בעיקר בתחילת דרכם, לרבות שיעור לא מבוטל של מורים מוכשרים. לתופעה זו יש השפעות שליליות על דרך ההתנהלות של תהליכי למידה. בישראל לא נערך בעשור האחרון מחקר מקיף על אודות ממדי התופעה, וזאת למרות שינויים שהתרחשו בתהליך הכשרת המורים בתקופה זו. המחקר המוצג במאמר זה מבקש לתאר את תופעת הנשירה בקרב מורים בישראל, וזאת על מנת לעמוד על הגורמים אשר מניעים את התהליך ומובילים מורים רבים להחלטה לעזוב את התחום. במחקר נעשה מעקב אחַר הקריירה המקצועית של 20,585 מורים. כמו כן נערכו ראיונות חצי מוּבְנים עם 12 'מורים נושרים'. מממצאי המחקר עולה כי הנשירה מההוראה היא תוצר של שני תהליכים: סלקציה עצמית והשתלבות בארגון החינוכי. המאפיינים הדמוגרפיים וההון אנושי של המורה מניעים תהליך של סלקציה עצמית, והם מושפעים מתפיסת ההזדמנויות התעסוקתיות העומדות לרשות המורה. בד בבד, המאפיינים התעסוקתיים של המשרה אשר נמצא כי הם המשמעותיים ביותר בניבוי תהליכי הנשירה מהוראה, קובעים את מידת השתלבותו של המורה בארגון החינוכי: מצב של חסך מוביל לתחושת מצוקה ובמידה רבה לשחיקה של המורה, ואילו שביעות רצון מובילה לתחושת שייכות לארגון החינוכי. כל אלה מכריעים אם לנשור מההוראה או להתמיד בה.

Abstract

The dropout of teachers from the education system is a social phenomenon that has increased over the past decades in the Western world. Many teachers, particularly those at the beginning of their careers, tend to leave teaching permanently. These include a considerable proportion of gifted ones. This phenomenon exerts negative effects on the operation of the education system. In Israel, teaching dropout rates are publicized in a partial and non-systematic manner. The lack of available data concerning the dropout issue over the last decade limits the comprehension of the social and educational consequences of the phenomenon. Similarly, it hinders the discussion regarding the implications of the systemic processes implemented in the education system in order both to assist in the absorption of new teachers and to prevent them from dropping out of the profession. Based on work and management models, the present research seeks to portray the dropout phenomenon among teachers in Israel by including the teacher's perspective (individual level) and that of the education system (systemic level). The research is based on a representative sample of teachers who commenced their first year of work in 2000, 2003, or 2005 – a total of 20,585 teachers teaching in the Jewish and Arab sectors at all (K–12) levels. We also conducted interviews with 12 dropout teachers. Findings indicated that teachers' attrition derives from a combination of two processes: self-selection and organizational engagement. As demonstrated here, teachers' sociodemographic characteristics and human capital are responsible for developing the selfselection process that is affected by the teacher's perception of his or her occupational opportunities. Moreover, teachers' employment characteristics, which become the most significant feature in dropout decisions, determine the teacher's organizational engagement in school. Situations of deficiency give rise to feelings of distress and burnout, while a sense of satisfaction derives from a sense of belonging to the educational institution. These are the factors underlying the teacher's decision to remain in teaching or to drop out.

הורדת קובץ המאמר
תפריט