מיפוי שדה הפעולה ככלי לפיתוח תפיסה מערכתית ולעיצוב אזרחות סביבתית מושכלת

מיפוי שדה הפעולה ככלי לפיתוח תפיסה מערכתית ולעיצוב אזרחות סביבתית מושכלת

Mapping the Action Research Field as a Tool for Developing a Systemic Approach and Informed Environmental Citizenship

תקציר

המאמר מתאר מחקר פעולה של שתי מרצות בקורס אשר התמקד בהמשגת הרעיון של "אזרחות סביבתית" באמצעות התנסות במחקרי פעולה אישיים. התבוננות פשטנית של הסטודנטיות במארג הכוחות החברתי-אקולוגי שלהן והצעת פתרונות לא מקוריים לבעיות הטרידה את המרצות והובילה אותן למחקר פעולה עצמי. "תורת השדה" של לוין והנחיית הסטודנטיות למפות את שדות המחקר שלהן היו פתרון מרכזי במחקר הפעולה של המרצות והתבצעו בשלושה שלבים: מיפוי קבוצתי בתחילת הקורס, מיפוי ראשוני של שדות המחקר האישיים ומיפוי השדות לקראת עיצוב הפעולה. ניתוח המפות אחרי כל שלב אפשר לנו, כמרצות בקורס, לעצב את המשך פעולתנו ולתמוך בפיתוח תפיסה מורכבת של הסביבה והפעולה. השוואת המפות מלמדת על מעבר ממפות פשטניות למפות המבטאות הבנה של מורכבות המערכת. שיפור חל גם בזיהוי מקומה של הסטודנטית כאזרחית סביבתית וכחוקרת-פועלת בתוך שדה מחקר הפעולה שלה. לעומת זאת נמצא כי חלק מהסטודנטיות התקשו בהתייחסות הרפלקטיבית לפעולה ולחסמים האישיים שמנעו מהן לחולל שינוי.

Abstract

This article evolved following teaching a course on environmental citizenship through personal action research. The students׳ simplistic observations on social-ecological forces, and their unoriginal solutions to environmental problems, troubled the lecturers, and led them to conduct a self-focused action research study. The study comprised three stages: group mapping at the beginning of the course, mapping individual research fields, and mapping fields prior to action design. Analyzing the maps after each stage enabled the course lecturers to design their actions and support development of complex perceptions of the environment and action. Comparison of the maps indicated evolution from simplistic maps to maps that reflect an understanding of the system׳s complexity. An improvement is evident in identifying the student׳s place as an environmental citizen and action researcher working in an action research field. However, some students found the personal reflection on the action challenging, and personal barriers prevented them from bringing about change.

הורדת קובץ המאמר
תפריט