מכללות להכשרת מורים על פרשת דרכים: מורי מורים ממצבים את עצמם בעת משבר

מכללות להכשרת מורים על פרשת דרכים: מורי מורים ממצבים את עצמם בעת משבר

Teacher education colleges at a crossroads:
Teacher educators position themselves in an
era of crisis

תקציר

המאמר מציג מחקר שהתמקד בהבנת תהליכים שהתרחשו בשלוש מכללות לאחר פרסום דוח דוברת. ניתוח שיח, המתמקד במיצוב מורי המכללות בעת משבר לנוכח תהליכי השינוי שהתרחשו במכללות, אִפשר התמודדות עם סוגיית הזהות המקצועית של מורי המורים. הקולות השונים, כפי שבאו לידי ביטוי במהלך הראיונות, אפשרו זיהוי, תיאור והסבר של ממדים סמויים וגלויים בתהליך ההתמודדות לנוכח התמורות שחלו בתחום הכשרת מורים. ניתוח הראיונות חשף מסרים סותרים שהצביעו על איום קיומי ועל תחושת חוסר אונים מצד מורי המכללות. עוד עלה מהראיונות, כי קיימים כשלים בזרימת המידע בין הקבוצות השונות בתוך המכללות, וכי דרכי ההתמודדות לוקות בהעדר מדיניות ברורה ומגובשת. תוארו שני קולות הנשמעים במכללות שנחקרו: קול קולקטיבי בטוח ומאופק, המציג בגלוי את המכללה כגוף המתפקד כהלכה, וקול אישי מהוסס וחרד, המופיע בסמוי ומציג את תחושת האיום על הזהות המקצועית. קולות אלה מייצגים קבוצות בתוך המכללות, שקיים ביניהן ריחוק הגורם לרגשות שליליים בקרב המרואיינים. בנוסף לכך הממצאים מלמדים גם על היבטים ייחודיים לכל מכללה, הנובעים מההקשר הגאוגרפי, תרבותי-חברתי שבו היא מתפקדת. הדיון עוסק בהשפעת השינוי החיצוני על הזהות המקצועית של מורי המכללות, ודן במבנה הארגוני של המכללות לנוכח המציאות המורכבת שהתפתחה בהשפעת דוח דוברת.

Abstract

The study focused on change processes in three colleges of education following the publication of the Dovrat Report. The positioning of the college' teachers during the critical change periods was studied by means of discourse analysis, which enabled issues of teachers' professional identity to be dealt with. The various voices, as expressed in the interviews, afforded the identification and understanding of implicit and explicit dimensions of coping mechanisms in teacher education. An analysis of the interviews exposed conflicting messages that suggest a feeling of existential threat and a sense of helplessness. Additional findings indicated obstacles in the flow of information among different groups within the colleges as well as a lack of a clear, consolidated policy. Two voices were described: (1) the collective voice, reserved and confident, explicitly presenting the college as a wellfunctioning organ; (2) the individual voice, hesitant and anxious, implicitly presenting the sense of threat to professional identity. These voices represent various groups that are experiencing some distance which engendered negative feelings among the interviewees. In addition, the findings shed light on unique aspects of each college, as a result of its geographical and socio-cultural context. The discussion deals with the influence of the external change on the college teachers' professional identity, and with the organizational structure of colleges of education in the complex reality following the Dovrat Report.

הורדת קובץ המאמר
תפריט