מסע למידה אל עולם המטא-קוגניציה

מסע למידה אל עולם המטא-קוגניציה

מסע למידה אל עולם המטא-קוגניציה

תקציר

אחד המודלים החשובים לתיאור תהליך למידה של מבוגרים הוא המודל של קולבתהליך .(experiential learning) המכונה למידה התנסותית ,(Kolb, 1981, 1984) הלמידה, לפי תפיסתו של קולב, מתרחש במסלול מעגלי פשוט, המתחיל במעורבותבהתנסות חדשה, שלאחריה נדרשת מהאדם יכולת של חשיבה רפלקטיבית. המאמרמציג מודל ללומד רפלקטיבי, שאינו עולה בקנה אחד עם המודל שהציע קולב. המודלנבנה בעקבות מחקר פעולה מסוג מחקר-עצמי, שהתחקה אחר תהליך הלמידה ההתנסותית של מרצה בקורס ניסויי במכללה, בתחום טיפוח החשיבה. מניתוח האירועים המשמעותיים בכל שלב במחקר הפעולה ומניתוח הגורמים שהניעואת תהליך הלמידה עולה, כי היה זה תהליך התפתחות שניכרה בו תלות הדדית ביןארבעה רכיבים: ידע תוכן (ידע על אודות מטא-קוגניציה), ידע פדגוגי, ידע מתודולוגי- מחקרי ויכולת חשיבה מטא-קוגניטיבית אישית. המאמר הכולל סקירה מקיפה עלהתפתחות המושג מטא-קוגניציה והמלצות להוראה קונסטרוקטיביסיטית הממוקדתבפיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית של לומדים, מעיד על עוצמתו של מחקר הפעולה ככלי להתפתחות מקצועית של מורי מורים. ממצאי המחקר, המדגימים את תהליך ההתפתחות של מרצה במוסד אקדמי, נותניםמשמעות חדשה למושג חשיבה מטא-קוגניטיבית בהקשר חינוכי, שיישומה בחינוך הגבוה עשוי להביא לשיפור ביצועי החשיבה של סטודנטים.

Abstract

אחד המודלים החשובים לתיאור תהליך למידה של מבוגרים הוא המודל של קולבתהליך .(experiential learning) המכונה למידה התנסותית ,(Kolb, 1981, 1984) הלמידה, לפי תפיסתו של קולב, מתרחש במסלול מעגלי פשוט, המתחיל במעורבותבהתנסות חדשה, שלאחריה נדרשת מהאדם יכולת של חשיבה רפלקטיבית. המאמרמציג מודל ללומד רפלקטיבי, שאינו עולה בקנה אחד עם המודל שהציע קולב. המודלנבנה בעקבות מחקר פעולה מסוג מחקר-עצמי, שהתחקה אחר תהליך הלמידה ההתנסותית של מרצה בקורס ניסויי במכללה, בתחום טיפוח החשיבה. מניתוח האירועים המשמעותיים בכל שלב במחקר הפעולה ומניתוח הגורמים שהניעואת תהליך הלמידה עולה, כי היה זה תהליך התפתחות שניכרה בו תלות הדדית ביןארבעה רכיבים: ידע תוכן (ידע על אודות מטא-קוגניציה), ידע פדגוגי, ידע מתודולוגי- מחקרי ויכולת חשיבה מטא-קוגניטיבית אישית. המאמר הכולל סקירה מקיפה עלהתפתחות המושג מטא-קוגניציה והמלצות להוראה קונסטרוקטיביסיטית הממוקדתבפיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית של לומדים, מעיד על עוצמתו של מחקר הפעולה ככלי להתפתחות מקצועית של מורי מורים. ממצאי המחקר, המדגימים את תהליך ההתפתחות של מרצה במוסד אקדמי, נותניםמשמעות חדשה למושג חשיבה מטא-קוגניטיבית בהקשר חינוכי, שיישומה בחינוך הגבוה עשוי להביא לשיפור ביצועי החשיבה של סטודנטים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט