מרצים דיסציפלינריים במכללות לחינוך – מגוון של טיפוסים

מרצים דיסציפלינריים במכללות לחינוך – מגוון של טיפוסים

מרצים דיסציפלינריים במכללות לחינוך – מגוון של טיפוסים

תקציר

המאמר בוחן את תפיסותיהם המקצועיות של מרצים דיסציפלינריים המלמדים את מקצועות המדעים במכללות לחינוך. הבנת תפיסותיהם של המרצים באשר לתפקידם במכללה ובאשר לגורמים שונים המשפיעים עליהם היא תנאי הכרחי ובסיס חיוני לכל אפשרות של שינוי עתידי במערכת הכשרת המורים. חשיבתם, אמונותיהם והתפתחותם המקצועית של המרצים משפיעות על אופן פעולתם ועל מידת נכונותם לאמץ שינויים. המחקר נערך בגישה איכותית, והוא מעוגן בפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית, הפרשנית. כלי המחקר המרכזי היה ריאיון מודרך וממוקד. הראיונות נותחו על פי גישת התאוריה המעוגנת בממצאים, כך שהתאוריה נבנית מתוך הממצאים עצמם. ממצאי המחקר מלמדים, כי מרכיבים אובייקטיביים של המציאות המכללתית, וביניהם אילוצים שונים והאופן שבו הם נתפסים בעיני המרצה, נקלטים באופנים שונים על ידי מרצים שונים ומשפיעים על תפיסת תפקידם. נטיותיו האישיות של המרצה והאידאולוגיה שלו באשר לתפקידו, לאופי שאיפותיו ולמורכבותן, מידת שביעות רצונו מהמצב הקיים, נטייתו למעורבות, יחסו לחידוש ודרישתו לשינוי – כל אלה יש בהם כדי להשפיע על תפיסת תפקידו של המרצה ועל מידת היענותו לשינוי עתידי. ניתוח הממצאים העלה חמישה טיפוסים שונים של מרצים דיסציפלינריים: "המדען", "המחנך לערכים", "המומחה להוראה", "מטפח הלמידה" ו"הנכנע לאילוצים", המובחנים זה מזה בתפיסותיהם במגוון נושאים הקשורים לתפקידם ולנטיותיהם האישיות.

Abstract

המאמר בוחן את תפיסותיהם המקצועיות של מרצים דיסציפלינריים המלמדים את מקצועות המדעים במכללות לחינוך. הבנת תפיסותיהם של המרצים באשר לתפקידם במכללה ובאשר לגורמים שונים המשפיעים עליהם היא תנאי הכרחי ובסיס חיוני לכל אפשרות של שינוי עתידי במערכת הכשרת המורים. חשיבתם, אמונותיהם והתפתחותם המקצועית של המרצים משפיעות על אופן פעולתם ועל מידת נכונותם לאמץ שינויים. המחקר נערך בגישה איכותית, והוא מעוגן בפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית, הפרשנית. כלי המחקר המרכזי היה ריאיון מודרך וממוקד. הראיונות נותחו על פי גישת התאוריה המעוגנת בממצאים, כך שהתאוריה נבנית מתוך הממצאים עצמם. ממצאי המחקר מלמדים, כי מרכיבים אובייקטיביים של המציאות המכללתית, וביניהם אילוצים שונים והאופן שבו הם נתפסים בעיני המרצה, נקלטים באופנים שונים על ידי מרצים שונים ומשפיעים על תפיסת תפקידם. נטיותיו האישיות של המרצה והאידאולוגיה שלו באשר לתפקידו, לאופי שאיפותיו ולמורכבותן, מידת שביעות רצונו מהמצב הקיים, נטייתו למעורבות, יחסו לחידוש ודרישתו לשינוי – כל אלה יש בהם כדי להשפיע על תפיסת תפקידו של המרצה ועל מידת היענותו לשינוי עתידי. ניתוח הממצאים העלה חמישה טיפוסים שונים של מרצים דיסציפלינריים: "המדען", "המחנך לערכים", "המומחה להוראה", "מטפח הלמידה" ו"הנכנע לאילוצים", המובחנים זה מזה בתפיסותיהם במגוון נושאים הקשורים לתפקידם ולנטיותיהם האישיות.

הורדת קובץ המאמר
תפריט