'נרטיבים של השתתפות' להבניית עמיתות מכללה-בית ספר: חקר מקרה

'נרטיבים של השתתפות' להבניית עמיתות מכללה-בית ספר: חקר מקרה

Narratives of participation in a college-school partnership: A case study

תקציר

במחקר אשר נדון במאמר זה מתואר חקר מקרה של עמיתוּת בין מכללה לחינוך לבין בית ספר יסודי הנמצא בעיר במרכז הארץ. התיאור הוא מנקודת מבטן של ארבע קבוצות משתתפים המעורבות בהבניית העמיתות: )א( מדריכות מטעם המכללה )מובילות התהליך(; )ב( מנהלת בית הספר וסגניתה; )ג( מורות מאמנות בבית הספר; )ד( סטודנטים מן המכללה אשר מתכשרים להוראת מתמטיקה ואנגלית. כל קבוצה יצרה 'נרטיב של השתתפות', כזה שיסודו בראייתה את תהליך ההבניה של העמיתות אשר היא השתתפה בו. הנרטיבים שונים זה מזה ומספקים כמה עדשות לבחינת העמיתות. התפיסות המשותפות והנבדלות של העמיתות מוצגות במחקר באמצעות בחינת מושגים משמעותיים בתהליך, ליבת הסיפור, תפיסת ההדרכה ותפיסת ההצלחה של העמיתות בכל קבוצה. מהמחקר עולה שקולותיהם השונים של המשתתפים בעמיתות יוצרים קול אחיד, קול אשר מבטא התכווננות לתרבות חדשה ואת 'שיח התרבות השלישית'. בכל הנרטיבים הצלחת העמיתות מתגלמת בעצם יצירתה של מציאות בית ספרית המאפשרת לפתח שותפות כזו בין מכללה לבין בית ספר, אולם קיימים הבדלים בין הקבוצות בתפיסת הגורמים להצלחה. מהמחקר עולה כי אף שהעמיתות לא הביאה עדיין ליצירת תרבות שלישית, היא מתכווננת ותורמת לכך. בתרבות כזו כל מוסד שומר על ייחודיותו, ובד בבד נוצרים מאפיינים משותפים המתבטאים באחריות, במחויבות ובקשרים הדדיים.

Abstract

The research describes a case study of a partnership between a college of education and an elementary school in a city in central Israel. The case study is described from the point of view of four groups of participants involved in forming the partnership: (a) instructors from the college; (b) the school principal and assistant principals; (c) mentor teachers at the school; and (d) math and English student teachers. Each group created a "narrative of participation" based on the view of its part in the process of forming the partnership. The narratives expose concepts significant to the process, the core of the story, the perceptions of instruction, and the perceptions of the partnership's success. The research results indicate that the diverse voices of the participants in the partnership blend together into a single voice – one that expresses adjustment to a new culture. The narratives point to the creation of a new school reality that facilitated the development of a successful college-school partnership. Nevertheless, the groups differed in their views of the factors contributing to the success. The research also indicates that the partnership is geared toward a third culture and contributes to it. In such a culture, each institution retains its own unique identity; at the same time, common attributes that are expressed through responsibility, commitment, and mutual ties are generated.

הורדת קובץ המאמר
תפריט