"סוף סוף נפגשים איתם": תרומת הלימודים לתואר שני במקצועות החינוך לפיתוחה של מסוגלות בין-תרבותית

"סוף סוף נפגשים איתם": תרומת הלימודים לתואר שני במקצועות החינוך לפיתוחה של מסוגלות בין-תרבותית

״At last we meet them״: The Contribution of Graduate Studies in Education-related Disciplines to the Development of Intercultural Competence

תקציר

פיתוח "מסוגלות בין-תרבותית" פירושו שינויים לאורך זמן ברמת הידע, בעמדות (רגשות) ובהתנהגות בפועל המאפשרים לקיים יחסי גומלין חיוביים עם חברי קבוצות תרבותיות אחרות. מטרת המחקר המתואר 2 היא לבחון את השפעת המפגשים עם ה״אחרים" – מפגשים בין סטודנטים יהודים וערבים לתואר שני המתקיימים בקמפוסים של שלוש מכללות לחינוך ושל שתי אוניברסיטאות (בחוגים לחינוך) – על רמת המסוגלות הבין-תרבותית. במחקר השתתפו 436 סטודנטים לתואר שני במקצועות החינוך. הסטודנטים היו בשנת לימודיהם השנייה (והאחרונה) ומילאו שאלוני סקר "פנים אל פנים". נמצא שלחוויית המפגש, בעיקר במכללה ובמידה מסוימת גם באוניברסיטה, יש השפעה חיובית ניכרת על כל ההיבטים של מסוגלות בין-תרבותית (לאחר פיקוח על משתני רקע, מפגשים עם ה״אחרים" מחוץ לקמפוסים ועמדות חיוביות בנושא של רב-תרבותיות). חשיבות המחקר היא בעיקר תרומתו האפשרית לגוף הידע בנושא המפגש עם "אחרים" במוסדות להשכלה גבוהה והצעת דרכים לפיתוחה של מסוגלות בין-תרבותית בקרב סטודנטים לתואר שני. ממצאי המחקר, לרבות אלה המציגים הצעות של סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות, עשויים לסייע בגיבוש קווי מדיניות של הנהלות מוסדות אקדמיים בתהליכי בִנְאום (אינטרנציונליזציה), הנהלות אשר מעוניינות לפתח מסוגלות בין- תרבותית בקרב הסגל והסטודנטים.

Abstract

Intercultural competence is a long-term change in knowledge levels, feelings, attitudes, and actual behavior that enables positive interactions with members of other cultural groups. The aim of the present study is to examine the impact of encounters with ׳others ׳ on the development of intercultural competence. The study refers to two ethnic groups (Jews and Arabs) of Israeli graduate students from three colleges of education, and education departments in two universities. 436 graduate students in their second and final year completed survey questionnaires. The findings indicate that the encounter experience has a significant impact on the development of inter-cultural competence in the colleges in particular, but in the universities as well, even when controlling for background characteristics, off-campus interactions with ׳others ׳, and positive attitudes towards multiculturalism. The importance of this study is its possible contribution to the body of knowledge regarding encounters with ׳others ׳ in higher education institutions, and to developing trajectories towards intercultural competence among graduate students. The findings of this study might also support formulation of policies in internationalized academic institutions seeking to develop intercultural competence among their staff and students.

הורדת קובץ המאמר
תפריט